*

В периода 14-15 юни 2021 г. в двора на СУ „Христо Ясенов“, гр. Етрополе беше организирана и проведена Кампания „Чудната градина“ с участието на над 100 ученици от по-малките класове на СУ „Христо Ясенов“ и ОУ „Христо Ботев“ – гр. Етрополе, които с помощта на доброволци от по-големите класове участваха в създаването на „зелен кът“ в двора на гимназията. Децата засадиха устойчиви иглолистни видове – 60 броя туи „Даника“ и цветя – 20 броя рози, благодарение на които обликът на дворното пространство ще бъде облагороден. Цветните алеи бяха очертани с декоративни камъчета, а след това новоизграденият кът беше почистен от камъни и отпадъци. За провеждането на кампанията бяха осигурени необходимите инструменти.На място бяха организирани също импровизирани беседи с децата – за ползата от опазването на околната среда от образуването на все повече отпадъци и съхраняването на „зелените“ кътове в градските и училищните пространства.Мероприятието беше реализирано във връзка с изпълнението на проект „Преход към кръгова икономика чрез компостиране в домакинствата и в пилотни училища в община Етрополе“ с рег. № BG16M10P002-2.009-0037-С01, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.