*

На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи и МЗ № 8121з-155/03.02.2023 г. относно определяне на длъжностно лице за упражняване на правомощия по Закона за Министерството на вътрешните работи, е обявен конкурс за две вакантни длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
Група „Охранителна полиция“

  • полицай – старши полицай /водач на патрулен автомобил/ – 2 /две/ вакантни
    длъжности;