ЕТРОПОЛЕ, ПРАВЕЦ И БОТЕВГРАД С ОДОБРЕН ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА” 2014 – 2020 Г.

Общините Етрополе, Правец и Ботевград получиха одобрение на проект „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на РСУО-Регион Ботевград“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г. Водещ партньор по проекта е Община Ботевград, а Община Етрополе и Община Правец са партньори.
Общата стойност на проекта възлиза на 10 078 896,50 лв.
В рамките на проекта ще бъдат изпълнени следните дейности:
• Ще бъде изградена Площадка за компостиране на зелени/био отпадъци и предварително третиране на смесено събрани твърди битови отпадъци;

• Ще бъде въведена система за разделно събиране на зелени/био отпадъци в трите общини.

Успешната реализация на настоящия проект ще доведе до намаляване на замърсяването на околната среда в общините Ботевград, Етрополе и Правец, увеличаване на разделно събираните битови отпадъци и тяхното рециклиране и установяване на ефективна и екологосъобразна система за съвременно управление на отпадъците в Регион Ботевград.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.