*

През 2023 Община Етрополе ще подпомага финансово студенти по здравни специалности.
Запознайте се с условията по-долу.

Във връзка с приетата от Общинския съвет Програма за финансово подпомагане на студенти, Общината ще финансира образованието им по следните специалности:

*Специалисти по здравни грижи – акушерки, медицински сестри, клинични лаборанти;
* медицина;
* фармация.

2. Право на кандидатстване имат:
* студенти с постоянен адрес на територията на Община Етрополе;
*записали са поне първата си академична година и учат редовна форма на обучение;
*следват по специалности, от които общината има нужда от кадри с висше образование;

3. Кандидатите за стипендии подават следните документи:
*заявление по образец;
*заверено копие от студентска книжка /при подаване се представя и оригинала/;
* уверение от отдел “Учебен„ на висшето учебно заведение, от което е видно, че студентът продължава обучението;
* копие от диплома за средно образование, ако студентът е новоприет;
* мотивационно писмо, показващо ангажираност и мотивация за учене;* задължително се посочва адрес за кореспонденция.

4. Класирането на кандидатите се извършва от комисия, назначена със заповед на кмета на общината.
5 Финансовите средства се отпускат само за учебното време -10 месеца.
6. Финансовите средства се изплащат до последния ден на месеца.

7. Класираният кандидат подписва договор да работи на територията на общината по специалността /пропорционално на срока, в който е получавал финансиране/, за която е получил средства.

8. Срокът за подаване на документи е от 01.09.2023 г. до 01.11.2023 г. в деловодството на общинска администрация – Етрополе.