*

По Заповед на кмета на община Етрополе Димитър Димитров е извършен подробен анализ на инвестиционно предложение, адресирано до РИОСВ – София на ГРИЙН ФОРЕСТ ПРОДЖЕКТ АД за „Разширяване на суровинната база на централа за производство на електроенергия от възобновяеми източници на базата на биомаса и когенерация на топлинна енергия“.

Становището е, че инвестиционното предложение е незаконосъобразно и не е приложена необходимата документация, за което ще бъде уведомен директорът на РИОСВ – София.