*

НА ФОНА НА ОБЩАТА ОТРИЦАТЕЛНА ТЕНДЕНЦИЯ В СТРАНАТА, ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ РЕГИСТРИРА БЛАГОПРИЯТЕН ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ ПРИ ДЕЦАТА ДО 17 ГОДИНИ

Информацията в настоящата демографска справка обхваща периода 2016-2020 г., по данни, предоставени на отдел ГРАО – община Етрополе и от ГД ГРАО. В нея са посочени основните демографски показатели – численост на населението по пол и възрастови групи, раждаемост, смъртност, естествено движение на населението, продължителност на живота в община Етрополе.

Населението на общината е 12 238 души, от който за гр. Етрополе е 10 531 души.
Населението по настоящ адрес на територията на община Етрополе:
2020 г. – 12 238 бр., гр. Етрополе 10 531 бр., селата в общината 1 707 бр.;
2019 г. – 12 232 бp., гр. Етрополе 10 651 бр., селата в общината 1 581 бр.;
2018 г. – 12 341 бр., гр. Етрополе 10 724 бр., селата в общината 1 617 бр.;
2017 г. – 12 613 бр., гр. Етрополе 10 923 бр., селата в общината 1 690 бр.;
2016 г. – 12 697 бр., гр. Етрополе 11 001 бр., селата в общината 1 696 бр.
Териториалното разпределение на населението в проценти за 2020 г. е:
гр. Етрополе – 86.05 % и 13.95% в съставните села.

Мъже и жени на територията на община Етрополе:
Мъже: Жени:
2020 година – 6 100 лица; 2020 година – 6 138 лица;
2019 година – 6 095 лица; 2019 година – 6 137 лица;
2018 година – 6 147 лица; 2018 година – 6 194 лица;
2017 година – 6 280 лица; 2017 година – 6 333 лица;
2016 година – 6 287 лица. 2016 година – 6 410 лица.

Относителният дял на жените в населението е по-голям в сравнение от този на мъжете.

През последните пет години се наблюдава постепенно намаляване на населението на общината, характерно за цяла България. В същото време обаче в периода 2016 – 2020 г. община Етрополе регистрира увеличение на младото население.

Население до 17 години на територията на община Етрополе:
2020 година – 2 061 деца;
2019 година – 2 050 деца;
2018 година – 2 060 деца;
2017 година – 1 583 деца;
2016 година – 1 569 деца.

Население в трудоспособна възраст:
2020 година – 7 061 лица;
2019 година – 7 133 лица;
2018 година – 7 238 лица;
2017 година – 7 317 лица;
2016 година – 7 437 лица.

Население над трудоспособна възраст:
2020 година – 3 116 лица;
2019 година – 3 049 лица;
2018 година – 3 043 лица;
2017 година – 3 208 лица;
2016 година – 3 190 лица.

Лицата над трудоспособна възраст за разглеждания период е относително еднакъв.

Най-старият жител в община Етрополе е Рада Дикова родена през 1922 г. от с. Рибарица.

Съотношението между трите възрастови групи е:
Население до 17 г. – 16.84%;
Население в трудоспособна възраст – 57.70%;
Население над трудоспособна възраст – 25.46%.
Прави впечатление абсолютен трудоспособен дял – 57.70% от населението. Общото трудоспособно население е съсредоточено в града.

Въпреки пандемията, равнището на безработица в община Етрополе през 2020 остава ниско.
По данни на Дирекция „Бюро по труда“, през 2020 година безработицата в община Етрополе е 6.2 %.
През 2019 година е 5.61 %, а за 2018 – 7.48%.
За 2020 година общият брой на регистрираните безработни лица в общината е намалял с 76 бр. спрямо 2019 година.
Увеличил се е броят на регистрираните трайно безработни лица и е намалял за лицата с увреждания.

Родени и починали лица на територията на община Етрополе:
Родените: Починали:
2020 година – 117 деца; 2020 година – 217 лица;
2019 година – 108 деца; 2019 година – 178 лица;
2018 година – 104 деца; 2018 година – 196 лица;
2017 година – 89 деца; 2017 година – 212 лица;
2016 година – 105 деца. 2016 година – 187 лица.

Най-висока е раждаемостта през 2020 г.
Влияние върху демографското развитие на общината оказват и следните демографски процеси – намалена брачност, имаме регистрирани само 38 брака за цялата 2020 година и 28 развода. Относително висок е дялът на извънбрачни раждания – 71 бр. от всички родени деца през дадена година, което се дължи в голяма степен на формирането на нов тип семейно поведение в страната – съжителство с партньор без официално сключен брак.
Регистрирани по настоящ адрес на територията на община Етрополе:
2020 година – 576 лица;
2019 година – 458 лица;
2018 година – 402 лица;
2017 година – 356 лица;
2016 година – 301 лица.

При изследване на миграцията се наблюдава съвкупността на лицата, променили обичайното си местоживеене (настоящ адрес). Събитията се регистрират в момента на тяхното настъпване и формират съответните периодни съвкупности за определен обхват от време. За текущата демографска статистика този обхват е една календарна година. Заради пандемията и строгите мерки, който се наложиха в цялата страна механичният прираст за 2020 г. в община Етрополе е положителен, което означава, че повече са хората,които са се заселили в община Етрополе, отколкото тези, които са напуснали.

Такава е тенденцията в показателите в прираста на населението в община Етрополе няколко месеца преди началото на кампанията по преброяването на населението и жилищния фонд в Република България, която ще започне на 7 септември. 

Коментари