*

Община Етрополе завърши проект „Подобряване качеството на предлаганите социални услуги в гр. Етрополе чрез доставка на ново оборудване и обзавеждане за Дома за стари хора – гр. Етрополе“ по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“, финансиран от Фонд „Социална закрила“.Във всяко от 18-те индивидуални помещения в Дома за стари хора са доставени нови легла, гардероби, нощни шкафчета, трапезни маси и столове, а отделението за лежащо болни е оборудвано със специализирани болнични легла, болнични матраци, прикреватни шкафчета, маси за хранене и метални гардероби.Общата стойност на проекта е 35 495,00 лв., като 31 945,50 лв. (90%) са осигурени от Фонд „Социална закрила“ и 3 549,50 лв. (10%) са съфинансиране от общината.