ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН И ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ СПЕЧЕЛИХА СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014 – 2020

Община Елин Пелин и Община Етрополе спечелиха проект „Модел за нова патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елин Пелин и Община Етрополе“, с който кандидатстваха съвместно по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г.
Проектът е на обща стойност 286 338,64 лв., разпределени като следва: за Община Елин Пелин – 193 451,78 лв. и за Община Етрополе – 92 886,86 лв.
Основната цел на проекта е разширяване на спектъра от социални дейности и услуги, осъществявани в домашна среда под формата на дневна социална и здравна грижа с фокус – гъвкави подкрепящи услуги за повече хора.
В рамките на проекта ще се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда на общо 106 потребители от двете общини (65 за община Елин Пелин и 41 за община Етрополе) за период от 12 месеца. Предоставянето на услугите ще се извършва на база на специфичните потребности на всеки един отделен представител на целевата група. Услугите ще се предоставят от екипи от специалисти с различна квалификация и компетентност, които ще бъдат предварително обучени. Тези екипи ще се състоят от домашни помощници, които ще оказват ежедневна подкрепа на възрастните хора с невъзможност за самообслужване и хората с увреждания, както и от рехабилитатори и медицински сестри, които ще полагат специализирани медицински грижи за хората с хронични заболявания и трайни увреждания. По проекта се предвижда също да бъде закупен специализиран автомобил за хора с увреждания от Община Елин Пелин, както и да бъдат ремонтирани и оборудвани две от помещенията в сградата на Домашен социален патронаж – гр. Етрополе.
До края на месец май се очаква да бъде подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ между Водещия партньор – Община Елин Пелин и Министерството на труда и социалната политика, след което ще започне изпълнението на дейностите по проекта.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.