*

Община Етрополе започва кампания по премахването на излезли от употреба автомобили и автомобили с неясни собственици на територията на общината. Това включва обществени места като улици, паркинги, тротоари и зелени площи или други общински или държавни терени. С чл. 19, т.13. от Наредба № 1 за обществения ред на територията на община Етрополе се забранява спиране, престой и преминаване на пътни превозни средства в паркове, градини, зелени площи, площи предназначени само за пешеходци и на тротоари в населените места, извън разрешените за това места. В рамките на кампанията назначена комисия ще извършва проверки и ще връчва писмени предписания на собствениците на излезлите от употреба моторни превозни средства. Според чл. 21, ал. 1 на Наредба № 1 собствениците на разкомплектовани или спрени от движение автомобили имат 7-дневен срок да освободят заеманата от моторното превозно средство площ. Ако в посочения в ал. 1 срок собственикът на моторно превозно средство не го отстрани доброволно, същото се репатрира на определено за целта място, като разходите по репатрирането са за сметка на собственика му.

Източник:https://etropole.bg/