Етрополе

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ И ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН СЪС СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ

Община Етрополе и Община Елин Пелин кандидатстваха съвместно за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ с проектно предложение „Модел за нова патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елин Пелин и Община Етрополе“.
Проектът ще осигури възможност на общините Елин Пелин и Етрополе да създадат единен модел за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания на територията на двете общини, с което ще бъдат надградени постигнатите вече резултати от проект „Подкрепа за достоен живот“ и процедура BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот“.
В рамките на проекта ще се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда на общо 106 потребители от двете общини (65 за община Елин Пелин и 41 за община Етрополе), за период от 12 месеца. Предоставянето на услугите ще се извършва на база на специфичните потребности на всеки един отделен представител на целевата група. Услугите ще се предоставят от екипи от специалисти с различна квалификация и компетентност, които ще бъдат предварително обучени. Тези екипи ще се състоят от домашни помощници, които ще оказват ежедневна подкрепа на възрастните хора с невъзможност за самообслужване и хората с увреждания, рехабилитатори и медицински сестри, които ще полагат специализирани медицински грижи за хората с хронични заболявания и трайни увреждания.
По проекта ще бъдат назначени двама координатори на услугите. Също така, ще бъдат наети външни консултанти, които ще извършват супервизия на качеството на предоставяните услуги и ще оказват психологическа подкрепа. Всичко това ще бъде обединено в нов социален модел: Иновативна патронажна грижа за възрастни хора и хора с увреждания – МОБИЛЕН ЦЕНТЪР ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ, който ще бъде ситуиран към Домашните социални патронажи на двете общини.
Основната цел на проекта е разширяване на спектъра от социални дейности и услуги, осъществявани в домашна среда под формата на дневна социална и здравна грижа с фокус – гъвкави подкрепящи услуги за повече хора.
Общата стойността на проекта е 287 428,64 лв., разпределени като следва: за Община Елин Пелин – 194 541,78 лв. и за Община Етрополе – 92 886,86 лв.

1 reply
  1. Пенка Трендафилова
    Пенка Трендафилова says:

    Кога и какви са сроковете за подаване на заявленията. На какъв адрес?Телефони за връзка .
    Как се разбира дали кандидатите са одобрени?

    Отговор

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.