*

Община Етрополе кандидатства по Проект: „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в съответствие с предвижданията на обследване за енергийна ефективност на ДГ „Звънче“, ДГ „Слънчице“ и ДГ „Еделвайс“ в гр. Етрополе, община Етрополе“.

Проектът се финансира по процедура BG06RDNP001-7.020 Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Обща стойност на проекта е 976 458 лв.

Проектното предложение предвижда подобряване на енергийната ефективност в сградите на ДГ „Звънче“, ДГ „Слънчице“ и ДГ „Еделвайс“ в гр. Етрополе, чрез въвеждане на следните енергоспестяващи мерки: подмяна на част от отоплителните тела от алуминиеви глитери с вентилаторни конвектори; монтиране на нова система за отопление в трите детски градини – чилъри въздух-вода; изграждане на автономна Фотоволтаична централа с мощност 32,40 kWp в сградата на ДГ „Звънче“; изграждане на автономна Фотоволтаична централа с мощност 20,25 kWp в сградата на ДГ „Слънчице“ и изграждане на автономна Фотоволтаична централа с мощност 32,40 kWp в сградата на ДГ „Еделвайс“.

Конкретните цели, които Община Етрополе си поставя с реализирането на този инвестиционен проект са:

– Намаляване на разходите за енергия в сградите;

– Повишаване качеството на енергийните услуги в сградите на ДГ „Звънче“, ДГ „Слънчице“ и ДГ „Еделвайс“;

– Постигане на устойчива, безопасна и достъпна среда за децата;

– Подобряване на техническата материална инфраструктура;

-Опазване на околната среда, посредством намаляване на емисиите от парникови газове;

– Подобрено обслужване вследствие на по-добра удовлетвореност от комфорта на работното

място от страна на персонала на детските градини;

– По-добри условия и възможности за задържане на местното население;

– Намаляване замърсяването на околната среда, чрез намаляване на вредните емисии

излъчвани в атмосферата.