*

170 жители от Община Етрополе ще получават топъл обяд до 30 септември 2021 г.

Агенцията за социално подпомагане сключи Допълнително споразумение с Община Етрополе по проект: „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в Община Етрополе”. Проектът се финансира по процедура „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.
До 30.09.2021 г. 170 жители на общината ще получават топла храна по домовете, за които осигуряването на храна е затруднено или невъзможно в условията на Covid-19, както и за крайнонуждаещите се.

Жителите, които имат желание да се включат в проекта, следва да отговарят на следните критерии, определени от Агенцията за социално подпомагане:

• Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност (за 2021 г. правителството е определило линия на бедност в размер на 369 лв.)- хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната; хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията; и/или

• Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа; и/или

• Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.
Желаещите да получават топъл обяд, трябва да попълнят:
• Заявление – декларация;

• Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация.
За допълнителна информация и съдействие –

Домашен социален патронаж – гр. Етрополе
0720/ 6 2170 В