*

Община Етрополе спечели проект „Преход към кръгова икономика чрез компостиране в домакинствата и в пилотни училища в Община Етрополе“ по процедура № BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
Общата стойност на проекта е 384 836,60 лв. със срок на изпълнение 18 месеца. Предстои подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ.
Целта на проекта е превенция и намаляване на общото количество твърди битови отпадъци, които се превозват и третират, с което ще се намалят и разходите на системата за управление на отпадъците и ще се повиши участието на гражданите в разделното събиране.

По проекта ще бъдат изпълнени следните дейности:

• Проучване на нагласите в общността и домакинствата за предотвратяване генерирането на биоразградими битови отпадъци в рамките на твърди битови отпадъци – организиране и провеждане на 2 фокус групи с по 3 представители на домакинства, родители, училища, пенсионери – основни генератори на твърди битови отпадъци;
• Оборудване на две зелени класни стаи с цел създаване на условия и методология за въвеждане на Демонстрационна образователна програма в двете пилотни училища в общинна Етрополе: Основно училище „Христо Ботев“ и Средно училище „Христо Ясенов“. Целта е повишаване на знанията на ученици от 1 до 8 клас за компостиране и превенция, разделно събиране и удължаване живота на разделно събрани отпадъци;
• Оборудване на училищните дворове с Демонстрационни компостиращи системи и включването на учениците, учителите и родителите в различни активности, свързани с превенция на генерирането на твърди битови отпадъци;
• Предоставяне на съдове за компостиране на 200 домакинства на територията на селата в община Етрополе, с цел въвеждане и изпълнение на Програма за домашно компостиране;
• Изготвяне на наръчници за компостиране в домакинствата;
• Провеждане на обучения на лицата, които ще използват съответните материални активи (контейнери за компостиране в общността и домакинствата) за целите на изпълнение на добрата практика;
• Мониторинг на изпълнението в домакинствата и общността (училищата).