*

Уважаеми съграждани,

Община Етрополе ще извърши реконструкция на междублоково пространство в жилищен кв. 20, гр. Етрополе.

В тази връзка, публикуваме проекта на квартала, който предвижда подмяна на съществуващите настилки, обособяване на паркинги, реконструкция на зелените площи и облагородяване с новопроектирана декоративна дървесна и храстова растителност, разположена на ключови места на територията на обекта. Предвижда се обособяването на места за почивка, отдалечени от основното транспортно движение, сред богато озеленена среда, осигуряваща сянка и комфорт на живущите. Проектът включва и доставка на изцяло ново парково оборудване – пейки и кошчета.

В резултат на реализацията на проекта ще се промени цялостният облик на квартала, ще се подобри значително физическата среда на 600 жители на гр. Етрополе, ще се повиши привлекателността за живеене в района и ще бъдат създадени условия за задържане на местното население и за привличането на инвестиции. Реализирането на настоящия проект ще допринесе също и за изпълнението на целите и приоритетите, заложени в Плана за интегрирано развитие на Община Етрополе за периода 2021-2027г., и по-конкретно за изпълнение на Приоритет 3.2. „Подобряване на обектите на общинската инфраструктура“ от Стратегическа цел 3. „Изграждане на модерна и достъпна инфраструктура, с възможност за привличане на инвестиции в местната икономика и съхраняване на уникалната природна среда“.

Обща стойност на проекта: 1 369 026,66 лв. с ДДС