*

Община Етрополе сключи  Договор № BG05SFPR003-1.001-0218-C01 с Агенция социално подпомагане, чрез Дирекция за Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по приоритетна ос BG05SFPR003-1.001 – Топъл обяд с проект „Tопъл обяд в община Етрополе“.

             До 30.09.2025 г. ще се  предоставя топъл обяд в Община Етрополе. Жителите на територията на Община Етрополе получават топъл обяд от избран чрез обществена поръчка изпълнител. Топлият обяд  се предоставя в работни дни и  включва супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт. Целева група по проекта са 130 жители на общината, за които осигуряването на храна е затруднено или невъзможно, както и за крайнонуждаещите се лица.

Целта на проекта е да намали броя на живеещите в бедност, чрез осигуряване на топъл обяд.

            Стойността на проекта е в размер на 320 112.00 лева.

            Срокът за изпълнение на проекта е от  23.01.2023 г. до 30.09.2025 г., вкл.

            Топлият обяд включва – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

            Топъл обяд се предоставя на 130 лица от следните целеви групи:

1. Възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

2. Лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл.4, ал.1, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

3. Лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

4. Лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане.

 5. Скитащи и бездомни лица.

6. Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Приемът на заявления-декларации остава отворен и ще се реализира през целия период на изпълнение на проекта.

Заявления от кандидат-потребители се приемат всеки работен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 часа в:

  • Община Етрополе;
  • Домашен социален патронаж–Етрополе, гр.Етрополе, ул.„Девети септември“№14;
  • и в Кметствата по населените места.

Принадлежността на кандидат-потребителите към допустимите  целеви групи се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане“- Етрополе. Капацитета на услугата към момента е запълнен, лицата подали заявление-декларация за включване, и с потвърдена принадлежност към целевата група се дописват в списъка на потребителите-резерви по проекта.