*

Подгряването на бутилките с газ е опасно!
Газовите бутилки трябва да отстоят на разстояние най-малко 1 метър от отоплителни радиатори, котлони, печки и други източници на топлина!
Не използвайте нестандартни и неизправни газови уреди – те са опасни !
При покупка на газов уред внимателно се запознайте с инструкциите на производителя – там са посочени мерките за безопасност!
Не допускайте до работа с газови уреди малки деца, стари хора, а също и възрастни незапознати с правилата за тяхната безопасна експлоатация или употребили алкохол.
Преди да запалите газовата печка проветрете помещението и създайте условия по време на ползването й в помещението непрекъснато да прониква въздух.
Не оставяйте работещи уреди без наблюдение. Не сушете дрехи върху отоплителните
печки.
При изтичане на газ (ще го усетите по миризмата – индикиран е с меркаптан), веднага отворете прозорците и вратите, не палете огън, не включвайте електрически машини с искрящи части, не включвайте осветлението.
Мястото на изтичане на газ се установява със сапунен разтвор или веро.
Изтичането на газ създава опасност от експлозии!
При аварийно изтичане на газ от бутилките същите трябва незабавно да се изнасят навън и да се вземат мерки за обезопасяването им.
При пожар или проблеми с газови уреди потърсете помощ на телефон 112!
За произшествие можете да съобщите и на градски телефон 0720/6-22-22!

Източник: РСПБЗН – Етрополе