*

На 31 август в Мултифункционалната зала при НЧ „Тодор Пеев-1871“ се проведе публично обсъждане на отчета на бюджета на община Етрополе към 31.12.2019 г. На публичното обсъждане на отчета на бюджета присъстваха Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе, Станка Димитров – заместник – кмет на Община Етрополе, Марияна Драганска – Секретар на Общината, общински съветници, общински служители и други.
Годишният финансов отчет отразява имущественото и финансово състояние на общината, всички факти, явления и процеси, настъпили и протекли в бюджетната организация през отчетния период. Той е заключителен етап от цялостната счетоводна дейност на общината.
Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на Община Етрополе към 31.12.2019 г. е изготвен в съответствие с нормативните изисквания, регламентирани в Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., указанията на Министерство на финансите, поставени с ДДС №06/23.12.2019 г.
С Решение № 1 от 29.01.2019 г., /Протокол № 1/ на Общинския съвет – Етрополе и приложенията към него е приет бюджета на Община Етрополе за 2019 г., актуализиран с Решение № 82 от 30.05.2019 г., /Протокол № 5/ и Решение № 9/30.12.2019г.,/Протокол №3/на Общинския съвет- Етрополе.
Актуализираният план на бюджета към 31.12.2019 г. – 18 668 020 лв., а изпълнението към 31.12.2019 г. – 16 663 903 лв. – 89,26%. В т.ч. държавни дейности: актуален план – 8 840 963 лв., изпълнение – 8 284 397 лв. – 93,70%, общински дейности – актуален план – 9 005 757 лв., изпълнение – 7 559 011 лв. – 83,94%, и дофинансиране на държавни дейности с общински приходи – актуален план – 821 300 лв., изпълнение – 820 495 лв. – 99,90%.
Общо държавните приходи за отчетния период възлизат на 8 284 397 лв. – 49,71% от общия отчет, като в това число влизат собствени приходи – 79 379 лева, субсидии 7 987 243 лева, операции с финансови активи – /-/ 138 373 лв., временни безлихвени заеми – /-/ 276 лв. и трансфери – 356 424 лв.
Остатъкът от предходната година е 487 304 лева, а в края на отчетния период възлиза на 657 419 лева.
Общо местните приходи към 31.12.2019 година са 8 379 506 лв. – 50,29% от общия отчет, в т. ч. собствени приходи 5 086 755 /данъчни – 798 629 лв. и неданъчни – 4 288 126 лв./, субсидии от централния бюджет 3 505 189 лв., получени и предоставени трансфери – 1 125 778 лв., временни безлихвени заеми – 16 264 лв., операции с финансови активи – /-/ 1 354 480 лв.
Остатъкът от предходната година е 335 171 лева, в т.ч. по сметки в лева – 249 253 лв. и 85 918 лв. по валутна сметка, а в края на отчетния период възлиза на 1 090 669 лв. по бюджетна сметка и 44 615 лв. по валутна сметка.
Най-голям относителен дял в местните приходи имат тези от данъчни приходи, такса за битови отпадъци, такси за технически и административни услуги, приходи от наеми на имущество и приходи от концесии.
Община Етрополе провежда балансирана и справедлива местна данъчна политика. Размерите на местните данъци и такси през 2019 год. не са променяни. През 2019 година са съставени 126 акта за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК на физически лица и 28 акта на юридически лица. Напълно изплатени са задълженията по 29 от актовете, а частично плащане е извършено по 30 от тях. Пет лица са подали искане за разсрочено плащане. 21 от актовете са предадени за принудително събиране на частен съдебен изпълнител и 10 от тях са изплатени напълно, а по част от тях задълженията са разсрочени. Предоставена е възможност за проверка на задължения за местни данъци и такса битови отпадъци по интернет на сайта на общината. Това позволява задължените лица да могат да си проверят задълженията и да платят по банков път, чрез „Изипей“ или с пощенски запис, без да идват на място. Инсталирани са и два броя ПОС устройства.

Анализ на разходите:
Разходите на Община Етрополе към 31.12.2019г. са в размер на 16 663 903 лв. Извършените разходи са основно в сферата на образованието. За 2019 г. те възлизат на 6 765 867 лв. или 40,6% от разходите по функции. Останалите разходи са разпределени както следва:
• Общи държавни служби – 1 829 512 лв. – 11%
• Отбрана и сигурност – 1 054 250 лв. – 6%
• Здравеопазване – 777 026 лв. – 5%
• Почивно дело, култура, вероизповедание – 1 120 226 лв. – 7%
• Социални дейности – 1 265 608 лв. – 8%
• Жилищно строителство и БКС – 3 198 393 лв. – 19%
• Икономически дейности и услуги – 582 117 лв. – 3,40%
• Разходи, некласифицирани в други функции – 70 904 лв. – под 1%

Приоритетите на общината за 2019 г., заложени в «Бюджет 2019», като: финансова стабилност и дисциплина, по-добра бизнес среда, оптимално използване на възможностите на европейско финансиране през новия програмен период, насочване на инвестиции за модернизация и развитие на техническата инфраструктура и градската среда – благоустрояване на уличната мрежа, зелени площи, пешеходни зони, детски площадки в града и населените места на общината, провеждане на активна социална политика, насочена към повишаване качеството на живот и подобряване възможностите за трудова реализация, подобряване условията за предоставяне на публични услуги в сферата на образованието, здравеопазването и социалните дейности, са успешно изпълнени и реализирани.
Общината е изразходила средства за издръжка на всички детски заведения в размер на 371 398 лв. за 2019 г.
За поевтиняване на храната в училищата от Община Етрополе са изразходени средства в размер на 329 367,00 лв. от бюджета на Община Етрополе.
С Решение на Общинския съвет са предоставени еднократни финансови помощи на болни жители на Община Етрополе в размер на 28 000,00 лв.
Общата стойност на изразходваните средства от бюджета на Община Етрополе за предоставени карти и за осигуряване на минимум по три транспортни връзки на ден до населените места в Общината през 2019 г. е 120 000,00 лв.
На 100 възрастни и болни жители на Община Етрополе се предоставя социалната услуга „Домашен социален патронаж” и на 20 човека се предоставя почасова домашна помощ при самообслужване. Общата годишна издръжка на услугата е в размер на 215 038,00 лв.
През 2019г. на 100 жители с най-ниски доходи от Община Етрополе е осигурен топъл обяд чрез социалната услуга „Осигуряване на топъл обяд”. Услугата се финансира от ОП „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица“ в размер на 84 564,00 лв.
По ОП “Развитие на човешките ресурси“ се предоставя услугата „Личен асистент“ на 90 потребители в размер на 194 425 лв.
Целогодишно функционират клубове на пенсионера в гр. Етрополе, с. Лъга, с. Брусен, с. Лопян, с. Бойковец и клуб на инвалида, чиято издръжка изцяло е финансирана от общинския бюджет.
През 2019 г. в Община Етрополе продължават да функционират социалните услуги „Център за социална рехабилитация и интеграция”, „Център за обществена подкрепа” и „Дом за стари хора”. Финансирането им е осигурено от държавния бюджет, само „Дом за стари хора” се дофинансира и от общинския бюджет.
Дофинансирането на делегирани от държавата дейности с местни приходи за отчетния период е в размер на 820 495 лева.
Просрочените вземания от неплатени в срок задължения към общината в края на отчетния период възлизат на 383 732 лева. Размера на просрочените вземания се формира от несъбрани стари вземания от местни данъци. Просрочени задължения в края на отчетния период няма.

Изпълнение на инвестиционната програма:
Отчетът на инвестиционната програма е структуриран в две части: „Отчет на основни ремонти и придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи” и „Отчет на текущите ремонти”.
Инвестиционната програма е изпълнена в размер на 2 646 420 лв., като източниците на финансиране са целева субсидия от централния бюджет в размер на 452 500 лв., средства от собствени приходи в размер на 395 814 лв., дарения – 28 968 лв., средства от Национален доверителен еко фонд – 216 653 лв., от ПУДООС – 882 045 лв., от Европейския фонд – 192 659 лв.
Разходите за текущи ремонти са в размер на 514 362 лв. от собствени приходи – 103,17% от утвърдения план.

Справка за проекти:
Проекти, които се реализират в момента на територията на община Етрополе:

  1. „Рехабилитация на бул. „Александър Стамболийски“ от бул. „Партизански“ до ул. „Калина Вескова“ – проектът се финансира по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Общата стойност на проекта е 1 171 854.19 лв. С реализацията на проекта ще се подобри качеството и средата на живот на населението, с оглед осигуряване на условия за безопасно движение на транспортните потоци, комфорт на пътуващите и удължаване на експлоатационния живот на пътя.
  2. „Реконструкция на спортна площадка в кв. 177 по плана на гр. Етрополе“ – проектът се финансира по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Общата стойност на проекта е 94 183,45 лв. С реализацията на проекта ще се подобри качеството и средата на живот на населението на общината, посредством реконструирана спортна инфраструктура.
  3. „Създаване на система за предотвратяване и ранно предупреждение при опасност от наводнения“.- проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 – 2020г. Община Етрополе е Водещ партньор на проекта, а партньор е Общинско комунално предприятие „Комнис“ – Бела Паланка, Република Сърбия. Общата стойност на проекта е 592 254,37 евро, от които 329 455,30 евро представляват бюджета на Община Етрополе. По проекта е изградена съвместна трансгранична система за ранно предупреждение при опасност при наводнения и е осигурено специализирано оборудване за дейностите по превенция и реакции.
  4. „Интеграция в общността“ – проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Общата стойност на проекта е 700 072,11 лв., от които 334 920,70 лв. по ОП „РЧР“ и 365 151,41 лв. по ОП „НОИР“. Община Етрополе изпълнява проекта в партньорство със следните организации: Средно училище „Христо Ясенов“, гр. Етрополе, „Маридел 2012“ ЕООД, Сдружение „Карпе Дием“, Сдружение „М.О.С.Т.“ и НПО „Център за социална дейност, равен достъп до обучение и професионална реализация – Етрополе“. Основната цел на проекта е насочена към повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на най-маргинализираните общности, включително ромите, чрез реализацията на комплексни мерки.
  5. „Модел за нова патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елин Пелин и Община Етрополе“ – проектът е финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. Общата стойност на проектът е 286 338,64 лв. Водещ партньор по проекта е Община Елин Пелин, а Община Етрополе е партньор. Проектът ще осигури възможност на общините Елин Пелин и Етрополе да създадат единен модел за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания на територията на двете общини, с което ще бъдат надградени постигнатите вече резултати от проект „Подкрепа за достоен живот“.
  6. „Закриване и рекултивация на съществуващо депо – община Етрополе“ с финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Обща стойност на проекта – 1 139 580,47 лв. Съфинансиране от общината – 36 889,55 лв. През 2019 г. са реализирани следните проекти:

• Реконструкция и рехабилитация на Централен градски площад „Девети септември“ – гр. Етрополе – II-ри етап“ със средства от бюджета на Община Етрополе. Обща стойност на проекта – 580 600,93 лв.
• „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в Общежитие към Професионална гимназия, гр. Етрополе“ – финансиран по Инвестиционна програма на климата на Националния доверителен еко фонд. Обща стойност на проекта – 255 172,27 лв.
• „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020 г. на територията на община Етрополе“ с финансиране от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. Обща стойност на проекта – 247 431,25 лв.
• „Изграждане на детски площадки за игра в Детска градина „Звънче“, УПИ I за детски дом, кв. 116 по плана на гр. Етрополе, община Етрополе“ – финансиран от проект „Красива България“. Обща стойност на проекта – 351 582,00 лв. Съфинансиране от общината – 231 587,00 лв.
• „Осигуряване на достъпна среда на сградата на Общинска администрация – Етрополе“ – финансиран от проект „Красива България“. Обща стойност на проекта – 64 582,00 лв. Съфинансиране от общината – 6 458,00 лв.
• „Ремонт на спортна зала „Стоян Николов“, гр. Етрополе“ – финансиран от Министерство на младежта и спорта. Обща стойност на проекта – 114 538,47 лв.

През 2019 г. общината е кандидатствала със следните проекти:
По Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020г.
• „Преход към кръгова икономика чрез компостиране в домакинствата и в пилотни училища в община Етрополе“ – Обща стойност на проекта – 384 836,60 лв. Проектът е одобрен за финансиране, сключен е договор за безвъзмездна финансова помощ
По Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.
• „Намаляване на опасността от горски пожари на територията на община Етрополе“ – Обща стойност на проекта – 1 839 852,87 лв. Проектът е в процес на оценка.
Проектите, изпълнявани от второстепенни разпоредители, са в сферата на образованието. Проекти, които се финансират от УО към МОН са: „Наука и образование за интелигентен растеж ”, „Подкрепа за успех” и проект „Еразъм”. Размера на изразходваните средства през 2019 год. е в размер на 87 604 лв.

Към 31.12.2019 год. общината има две извънбюджетни сметки и една валутна сметка.
Общината е получила средства от Национален фонд за изпълнение на проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси”, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, ОП „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица“, ОП „Околна среда“ в размер на 487 376 лв., текущи помощи и дарения от страната – /-/ 219 173 лв., временни безлихвени заеми – /-/ 21 303 лв., друго финансиране – /-/ 31 742 лв., преходен остатък от миналата година 31 616 лв., разходи в размер на 199 612 лв., остатък към края на периода 47 162 лв., средства от европейския съюз – ДЕС по програма „Еразъм“ и трансгранично сътрудничество в размер на 190 437 лв., временни безлихвени заеми – 5 315 лв., друго финансиране – 15 985 лв., разходи в размер на 211 737 лв. и от ДФ „Земеделие” получени трансфери – /-/ 11 450 лв., разходи за 39 753 лв., преходен остатък от миналата година 55 607 лв., остатък към края на периода 4 404 лв.
През отчетния период е функционирала една набирателна сметка: за временно съхраняване на чужди средства от внесени гаранции за участие в търгове и гаранции за изпълнение и остатъка към 31.12.2019г. е в размер на 154 983 лв.
Община Етрополе ще продължи да полага усилия във връзка с усвояване на финансов ресурс, предоставян от Европейския съюз, да подготвя качествени проекти за финансиране по ОП „Околна среда”, „Регионално развитие”, „Човешки ресурси”, „Програма за развитие на селските райони” с цел подобряване на инфраструктурата на селищната система. Ефективното използване на средствата от европейските фондове предлага възможност за решаване на проблеми, като: асфалтиране на улици, изграждане и реконструкция на водопроводна мрежа, саниране на сгради общинска собственост.

Отчет на общинския дълг към 31.12.2019 год.
Годишният отчет за състоянието на общинския дълг и на дълга по чл.8а от ЗОД на Община Етрополе към 31.12.2019 г. е изготвен на основание чл.9 от Закона за общинския дълг и Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и е неразделна част от Отчета за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Етрополе за 2019 г.
Всички обстоятелства по възникването и управлението на общинския дълг се вписват в Централния регистър на общинския дълг, който е създаден и се поддържа в Министерство на финансите.
Към 31.12.2019 год. Община Етрополе има три кредита към Фонд ФЛАГ в размер на 3 463 819 лв. с остатъчен размер на дълга 1 208 385 лв. Към 31.12.2019 год. общината има разрешен кредит от ЦКБ АД, клон Етрополе в размер на 1 100 000 лв., който е със срок на погасяване 25.11.2023 г. и остатъчен размер 861 671 лв.
Изплатени са лихви по кредити в размер на 70 900 лв.
Търговските дружества с общинско участие в капитала нямат поети дългове и издадени гаранции в периода 01.01.2019 г.- 31.12.2019 г.
Община Етрополе приключи финансовата година с изпълнени фискални правила и показатели на Закона за публичните финанси, гарантиращи финансова стабилност и устойчивост на общинските финанси. Изпълнението на бюджета на община Етрополе за 2019 г. се характеризира с публичност и прозрачност на дейностите и балансирано и ефективно разходване на финансовите ресурси при запазена бюджетна стабилност.