*

Вкъщи трябва да имате, поставени на удобно място фенерче, транзистор със заредени батерии, чантичка за документи и особено ценни вещи, аптечка с необходимите Ви лекарства, сигнална свирка, по една топла дреха за всеки, резерв от храна и вода.

 • Съхранявайте пожароопасните вещества, препарати и отрови в плътно затворени съдове и по възможност на високи места, защитени от достъп на вода.

Оставете свободен входа на жилището и не го задръствайте с предмети.

 • Помислете и определете в жилището си най-безопасното място. Имайте предвид, че при наводнение най-опасни са ниските етажи на жилищата. За това при невъзможност от навременна евакуация в безопасна зона се изкачете на най-високия етаж на сградата или на покрива по безопасен за целта начин.
 • Изключете всички електрически уреди.
 • Ако трябва да се евакуирате изключете централно газта, ако имате в къщи и електричество също. Вземете Вашата чанта за оцеляване с Вас, личните документи, застрахователната полица на собствеността (ако имате такава) и банкови карти.
  *  Подгответе план за поведението на всеки член от Вашето семейство.
  *  Информирайте се  от кои реки, язовири и други водоеми близо до Вашето населено място може да се очаква наводнение.
 • Ако потърсите информация от Гражданска защита към съответната община по местообитание, на тел. 112 при спешност или съответната Районна служба за „Пожарна безопасност и защита на населението”, ще имате предварителна яснота за районите, които е възможно да бъдат залети, за най-късите и безопасни маршрути, по които трябва да стане изнасянето при опасност от наводнение.
 • Ако Вашето жилище, селскостопанска сграда или друг имот се намират в непосредствена близост до река и попадат в заливната и зона, поддържайте връзка със спасителните служби и Дежурните диспечери към Вашата общинска администрация, особено в периодите на
  проливни и продължителни дъждове във водосбора на реката.
 • Не пийте вода от наводнените площи, защото може да бъде замърсена.
 • В незащитените заливни зони на реките не се строят жилищни и селскостопански сгради. Не изхвърляйте строителни и битови отпадъци в коритата на реките, това намалява проводимостта на речното
  корито.
 • Ако живеете близо до река и забележите, че коритото и пространствата под мостовете не са почистени от
  отпадъци, строителни материали, дървета и други, ако има постройки в заливните зони, сигнализирайте в
  кметството или в областната управа.
 • Не преграждайте речните течения с цел водовземане за поливане или къпане на животни. Прегражденията многократно увеличават разрушителната сила на водата при наводнения.
  Източник: РСПБЗН – Етрополе