*

От Регионална здравна инспекция – Софийска област са изпратили вчера – 09.03.2020 г., предписание до ръководителите на всички лечебни заведения на територията на Софийска област за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки.

С разпоредбата се цели превенция и опазване на здравето на населението и медицинския персонал.

Предписанието съдържа следните мерки срещу разпространението на КОРОНАВИРУС и недопускане на вътреболнични инфекции:

  1. Да се създаде строга организация на територията на управляваното от Вас лечебно заведение, по отношение на следното:

Всички лица, пациенти и медицински персонал да се движат с маски;

Маските са индивидуални;

Допуска се, освен фабричните такива, и изработени или други подходящи ЛПС за целта.

Обръщаме Ви внимание, че е недопустимо пациенти и медицински лица на територията на лечебното Ви заведение да бъдат без маски.

  1. Стриктно спазване на мерките за превенция и контрол на инфекциите, съгласно Наредба №3/2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции (ВБИ) и насоките на Световната здравна организация (СЗО).

Предстоят проверки от РЗИ – Софийска област. При констатирани нарушения ще бъдат налагани санкции на управителите на лечебните заведения.