*

Община Етрополе получи окончателния одитен доклад на Сметна палата относно Годишния финансов отчет на общината за 2020 г., който за поредна година е заверен без забележки.
В становището се казва,че отчетът дава „вярна и честна представа за финансовото състояние и имущество на Общината към 31.12.2020 г., в съответствие с приложимата рамка за финансово отчитане“.
Съгласно Закона за публичните финанси, Годишният финансов отчет за 2020 г. ще бъде публикуван на интернет страницата на Община Етрополе.