*
  1. ГОРСКИ ПОЖАРИ

      Гората е важна съставна част от живата природа, която поддържа биологичното равновесие на планетата. Тя дава убежище на животинските видове, регулира въздушните течения и валежите, предпазва почвите от ерозия, пречиства въздуха. Горските пожари нанасят сериозни щети на стопанството и околната среда. Често водят и до човешки жертви. Ето защо е необходимо да знаем причините за възникването им, как да се предпазваме и как да действаме при подобно бедствие.

     Най – честите причини са следните:

– Изхвърляне на неизгасени клечки кибрит и фасове. Попаднали в узрелите жита, сухите растения и сламата, те лесно могат да ги запалят;

– Небрежно боравене с огън от работници, пастири, излетници, туристи;

– Неконтролирано запалване на битови отпадъци или обширни части суха тревна растителност в близост до горски масиви;

– Техническа неизправност на машините и превозни средства, работещи в гората;

– Детска игра с огън;

– Самозапалване на вещества и материали;

– Природни явления(мълнии);

– Късо съединение и аварии на електрически далекопроводи, които минават над и в близост до горите;

– Умисъл.

За да опазим зеленото богатство на страната, стриктно трябва да спазваме правилата за пожарна безопасност:

 Не е допустимо изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и фасове в горима и леснозапалима среда! Всички моторни превозни средства, които навлизат в горите, трябва да са технически изправни, с изпускателна уредба, недопускаща отделянето или изхвърлянето на искри.

 Не трябва да се пали огън в гората, освен на специално обезопасените и обозначени за това места. (Преди да запалите огън, се уверете, че имате достатъчни количества вода или други подръчни средства за загасяването му при поява на вятър и при напускане на мястото. Подгответе си тупалки – /предварително/ от гума или /на място/от зелени клони, с които да действате в случай на пожар).

 Не бива да се изхвърлят стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци.

  Недопустимо е паленето на огън при наличие на силен вятър – той е в състояние да разнесе искри и горящи частици на големи разстояния, без да имате възможност за навременна и адекватна реакция.Разчистването на сухи клони и отпадъци в горски участъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места. Забранено е унищожаването им на място чрез изгаряне! За недопускане на самозапалване прясното сено е необходимо да се складира на купи само след като изсъхне напълно.

  За да се предотвратят пожари, предизвикани от късо съединение на далекопроводите, под тях трябва да се оформят просеки в горите, които да се поддържат свободни и чисти от суха растителност.

  Абсолютно е забранено паленето на стърнищата.Собствениците на гори трябва да знаят, че са задължени да спазват и изпълняват всички лесоустройствени мероприятия, които са предвидени в нормативната уредба по отношение стопанисването на горите.

Какво да правим, ако попаднем в горски пожар

 Ако забележите признаци на пожар в гората (дим, мирис на изгоряло и пламъци), е необходимо бързо да оцените обстановката – да се ориентирате за мястото на възникване на пожара, фронта и посоката на придвижване на горенето и скоростта на разпространение.

 При опасност от бързо усложняване на обстановката трябва да потърсите безопасен път да напуснете района на пожара в посока обратна на вятъра или покрай езера, реки и потоци.

След като избегнете първоначалната опасност, по най- бързия начин трябва да подадете съобщение за забелязания от вас пожар на тел. 112, в близка хижа или туристически пункт, в местното лесничейство или в кметството на населеното място.

 Ако имате информация за хора, пребиваващи в близост до огнището на запалване, от вашето навременно и точно съобщение зависи техният живот.

 Ако запалването е в начална фаза, може да го потушите с пръст, пясък и тупалки от зелени клони.

 Важно е да предпазите дрехите си от запалване, особено ако са от изкуствена материя, и задължително да защитите дихателните си пътища с мокри кърпи или други лични предпазни средства.

 Последствията от горските пожари са многостранни:

 Екологични

Обезлесяване и ерозия на почвите. Промяна на водния отток, нарушаване на топлинния и воден баланс на екосистемите. Унищожаване на уникални находища на редки, защитени видове, ограничаване на биологичното разнообразие.Влошаване на санитарното състояние на горите. Намаляване поглъщателния капацитет на СО2.

 Икономически

Похабяване на горски ресурси след дългогодишно инвестиране – загуба на дървесина. Извънредно отделяне на средства за ограничаване на вредните последствия. Намаляване продуктивността на земите и влошаване на растежните условия. Намаляване на приходите.

 Социални

Влошаване на микроклимата и условията за стопанска дейност. Спад в туристическия бизнес. Ограничаване на възможностите за поминък и обедняване на населението. Обезлюдяване на районите.

  •  Уважаеми съграждани,

   с настъпването на летния сезон и повишаване на температурите, се увеличава рискът от възникване на пожари в земеделските земи и горите.

     За недопускане на пожари и унищожаване на реколтата, ви напомняме следното:

– Не паркирайте превозни средства и не оставяйте такива да нощуват в близост до посевите или до вече складиран фураж!

– Не палете огън и не използвайте открити огнеизточници в близост до житни масиви, в района на площадките и складовете за зърно и фураж!

– Не допускайте тютюнопушене в посевите, площадките за зърно, складовете за фураж, до вече ожънати масиви и в близост до тях. Не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите!

– Спазвайте поставените предупредителни и забранителни знаци покрай посевите през периода от восъчна зрялост до прибиране на реколтата!

– Не използвайте огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на неожънати масиви и фуражните площадки!

– Абсолютно е забранено паленето на стърнища след прибиране на реколтата!

– Поддържайте в изправност използваната от вас техника, като не създавате условия за възникване и разпространение на пожар в съседни земи, гори, съоръжения и обекти!

– Сигнализирайте съответните държавни органи при нарушение на правилата за пожарна безопасност от физически и юридически лица, работещи в близост до посеви, площадки за съхранение на зърно и складове за фураж!

При пожар незабавно подавайте сигнал на тел. 112

  • ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ ОТ ПОЖАРИ

     Горските пожари нанасят сериозни щети на околната среда. Те се разпространяват бързо на големи площи в пресечени местности и труднодостъпни за пожарната техника места. Сухото време, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка. Характерно за горските пожари е това, че вследствие на вятъра и турбулентните въздушни течения, фронтът на пожара често променя посоката си. Поради това за ликвидирането им се изискват значителни сили и средства.

    Пожарната статистика показва, че в 1 % от случаите горските пожари се причиняват от мълнии, а в останалите 99 % причина за огнените бедствия е била човешката небрежност. Всеки пребиваващ в гора или в близост до залесени площи трябва да спазва мерките за пожарна безопасност.

    Горската покривка от изсъхнали листа и треви е леснозапалима, което допринася за бързото разпространение на горенето. Дори сравнително слаби източници на запалване с краткотрайно действие, като хвърлена кибритена клечка, могат да предизвикат значителни щети в гората.

– Да не се допуска небрежно изхвърляне на неизгасени фасове и клечки, включително и от автомобилите, с които се преминава покрай или през горски участъци.

– Да не се изхвърлят стъклени бутилки – дефекти по тях могат да създадат ефекта на лупа и да предизвикат запалване на суха растителност.

– Всички моторни превозни средства, които навлизат в горите, трябва да са съоръжени с искрогасители.

– Да се пали огън в гората, единствено на специално обозначените и устроени за целта туристически места. Преди запалване на огъня да се осигури вода за гасене при поява на вятър и при тръгване. Да се подготвят тупалки –от гума или от зелени клони, с които да се действа при възникване на пожар.

– Никога да не се пали огън при наличие на вятър – той може да разнесе искри и топли частици на големи разстояния.

– Разчистването от сухи клони и др. в горски участъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места. Забранено е унищожаването им чрез изгаряне!

– При открити признаци на пожар в гората (дим, мирис на изгоряло и пламъци) трябва да се извърши оценка на обстановката – да се определи мястото на възникване на пожара, посоката на придвижване на огъня и скоростта на разпространение. Ако знаете, че наблизо има хора, но няма признаци да са усетили пожара – уведомете ги и заедно се отдалечете от опасното място.

– Ако пожарът е в начална фаза трябва да се предприемат мерки за угасяне чрез: насипване на пръст, пясък, потушаване с тупалки от зелени клони.

– Да се пазят дрехите от запалване, особено ако са от изкуствена материя (да не се разголва тялото, поради високи риск от изгаряне).

– Да се предпазват дихателните пътища чрез поставяне на намокрени кърпи, дрехи върху устата.

– При опасност от бързо усложняване на обстановката потърсете безопасен път за напускане на мястото – в посока, перпендикулярна на вятъра или покрай водни басейни.

Съобщете за възникналия пожар на телефон 112!

 Ако няма покритие на мобилните мрежи съобщете в най-близкото кметство.