*

Доминик Хамерс – изпълнителен директор на ГЕОТЕХМИН ООД.

Инвестирали сме много средства в модернизация, дигитализация, енергийна ефективност и околна среда

-Г-н Хамерс, какви са предизвикателствата пред индустрията, свързани със зелената сделка?
-Зелената сделка е предизвикателство за индустрията в редица държави. Основите на стратегията на ЕС за зелена устойчивост бяха поставени много преди зелената сделка да стане факт с редица политики и директиви. И нашите дружества търсят от години по-добри решения в областта на опазването на околната среда и устойчивото развитие на бизнеса, на енергийния мениджмънт и възобновяемата енергия. Инвестирали сме много средства в модернизацията на производството и дигиталната трансформация на Елаците-Мед, в строителството на зелени сгради, фотоволтаични централи и др. В мисията на групата е заложено, че работим в хармония и баланс с околната среда и в изпълнение на задълженията ни за спазване на приложимите норми и правила, за устойчиво бъдеще. Това е дълъг и постоянен процес и ние правим нашите малки, но последователни стъпки.
Към момента не всичко, свързано със зелената сделка е ясно и прогнозируемо. Най-вероятно тази стратегия ще доведе до съществени структурни промени в енергийния пазар, което до някаква степен ни притеснява. Следим процесите и се подготвяме, за да адаптираме бизнеса си спрямо новата реалност.

– Бихте ли посочили някои постижения на компаниите от Група ГЕОТЕХМИН, свързани с прехода към по-зелена икономика?
-Нека вземем за пример Елаците-Мед АД, миннодобивното дружество, което последователно се стреми да развива устойчиво производство. Още през 2009 г. групата реализира проект в рудник „Елаците“, който оптимизира транспортните разстояния и по този начин намалява CO2. Дружеството постоянно прави значителни инвестиции в подмяна на минната механизация. Машините са едни от най-модерните и надеждните в световен мащаб. Последните закупени и въведени в експлоатация в Рудодобивния комплекс покриват изцяло европейските изисквания и са с двигатели Евро 6. Дружеството е първата компания от минната индустрия в страната, сертифицирана съгласно стандарта ISO 50001:2011 – система за управление на енергията, която обхваща всички енергии, които се използват  в предприятието. Стандартът цели намаляване на въздействието върху околната среда и енергийните разходи чрез систематично управление на енергията. За периода 2015-2020 г. енергийната ефективност в Елаците-Мед АД е повишена с над 10% спрямо 2014 г. В компанията е въведено отопление на природен газ на двата комплекса – Рудодобивен и Обогатителен, като това доведе до значително намаляване отделянето на CO2 в атмосферата. Да се спрем на автоматизацията и дигитализацията, там също имаме значими постижения, които в крайна сметка рефлектират върху повишаване и на енергийната ефективност. През 2019 г. в „Елаците-Мед“ АД е въведен в експлоатация нов допълнителен флотационен ред на Мелнично-флотационния цех, който е напълно автоматизиран. Специфичният му разход на електроенергия е по-малък спрямо другите редове, което е в съответствие със стандартите за енергийна ефективност и качество на дружеството. През тази година, отново в Мелнично-флотационния цех, е въведен в експлоатация и нов мелничен агрегат. Постига се ефективно оползотворяване на изчерпаемите природни ресурси и намаляване на минния отпадък, като се осигурява възможност за преработване на руди с по-ниско съдържание на мед. Имаме редица проекти, свързани с устойчивото развитие.
През 2016 г. Геотехмин реализира проект „Зелена ръжда”, в основата на който е използването на нова технология на ММТЕС за пречистване на отпадъчни руднични води и почви със съдържание на уран, тежки метали и металоиди. На пречистения терен на територията на ПХП „Металург“, гр. Бухово, където до ликвидирането на уранодобива в България е функционирал хидрометалургичен завод, е извършена рекултивация и са засадени дървета. Това е само един подобен пример. Грижата за околната среда и приносът на компаниите срещу климатичните промени е важна за Група ГЕОТЕХМИН. Строителното дружество Геострой придоби опит във високотехнологичното и специализирано строителство, Енергео – в енергийно-ефективни проекти и дейности, свързани с опазването на околната среда. Групата инвестира в изграждането на иновативни и „зелени“ сгради, сертифицирани по световния стандарт за устойчиво строителство и отговорни строителни практики BREEAM – многофункционалните комплекси „Сан Стефано Плаза“ и ProAuto – Кривина.

Каква е Вашата стратегия в сферата на възобновяемите енергийни източници?
Дружествата от групата реализират инвестиционни проекти в областта на „зелената енергия“. Геотрейдинг АД изгради две фотоволтаични централи върху покривите на своите сервизни бази ProAuto в София и Етрополе, които произвеждат общо около 74 MWh зелена електроенергия годишно. Токът от фотоволтаичните централи се продава на съответното електроразпределително дружество. Проектът е реализиран от друга компания от Група ГЕОТЕХМИН – Енергео ЕООД. Произведеното количество електроенергия спестява CO2, който би се отделил при зареждане на близо 6.4 млн. мобилни телефона, при изразходването на над 22 000 тона бензин и при годишното потребление на електрическа енергия на 6 еднофамилни къщи.  Имаме и други планове за инвестиционни проекти в тази област.

Интервюто с Доминик Хамерс – изпълнителен директор на ГЕОТЕХМИН ООД е свалено от в.“Стандарт“