*

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с допълнителните препоръки, получени от заместник министър – председателя по икономическата и демографска политика г-жа Марияна Николова, както и регистрираните случаи на заболяването Covid-19 в Р България и Заповед № РД-15-132/16.03.2020 г. на кмета на Община Етрополе Димитър Димитров, свързани с работата на администрацията, Ви информираме за следното:

  1. Всички граждани могат да използват системата за сигурно електронно връчване /е-връчване/ достъпна на адрес https://edelivery.egov.bg/за водене на кореспонденция по електронен път (подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др.) към и от администрациите, без необходимост от физическо присъствие.
  2. Достъпът през интерфейса се осъществява след регистрация чрез средство за идентификация на потребителите (към настоящия момент с квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ).
    3.Заявленията за съответната услуга могат да се изтеглят от сайта на общината -www.etropolebg.com ,раздел ”Административни услуги” , може да ги попълните вкъщи и да ги входирате в деловодството на общината.
  3. Заплащането на местни данъци и такси може да извършите от всички каси на ИЗИПЕЙ или по банков път, или на място в общинска администрация – Етрополе
    Общинска администрация – Етрополе работи с гражданите и бизнеса, като предоставя всички административни услуги съобразно здравните и хигиенни мерки, въведени от властите.

С уважение,
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ