*

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
В изпълнение на чл.37, ал.1 и ал.2 от Наредбата на условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, приета с ПМС № 48/01.03.2012 г., обн. ДВ бр.20/09.03.2012 г., изм. и доп. ДВ бр.61/02.08.2019г., Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението се тества два пъти годишно – в първия работен ден на месец април и на месец октомври в 11:00 часа, чрез задействане на акустичните сигнали по чл. 18и 19.
В тази връзка Ви уведомяваме, че тренировката, която включва излъчване от сиренните системи на акустични сигнали и гласови съобщения за техническа проверка ще се състои на 01.04.20г./сряда/ от 11:00 часа.