*

Уважаеми съграждани,

Представям Ви основните акценти, заложени в управленската ми програма за мандат 2019 – 2023. Програмата е отворена за промени и предложения, които може да изпращате на dimitrovdimitar101@gmail.com

СРЕДА ЗА ЖИВЕЕНЕ
•Окончателно завършване подмяната на водопроводната и канализационна мрежа.
•Решаване на проблемите с качеството и количеството на питейната вода във всички населени места в общината.
•Намиране финансиране за строеж на Пречиствателна станция за питейни води /ПСПВ/.
•Реконструкция и рехабилитация на общински пътища и улици.
•Поддържане и модернизиране на съществуващата инфраструктура.
•Реконструкция, модернизация и изграждане на нова визия на Малкия пазар/неделен пазар/.
•Изграждане на Дом на покойника.
•Поддържане на чиста и приветлива околна среда, паркове и градинки и изграждане на нови такива.
•Разширяване системата за видеонаблюдение.

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИИ
•Подпомагане и стимулиране стартирането на малък и среден бизнес.
•Привличане на инвестиции с национално и европейско финансиране за откриване на нови работни места.
•Развиване на селски, здравен, културен, поклоннически и спортен туризъм.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
•Бързо и качествено подобряване на условията за доболнична
помощ.
•Подобряване на условията за пациентите в МБАЛ ”Проф.
Д-р Александър Герчев”.
•Привличане на квалифицирани медицински кадри.
•Развитие и утвърждаване на общинската болница като място за профилактика, лечение и възстановяване.

ОБРАЗОВАНИЕ,КУЛТУРА,СПОРТ И ТУРИЗЪМ
•Качествено образование и добри условия за работа в учебните и детски заведения.
•Създаване на фонд за подпомагане на студенти с цел завръщане в родния град и община.
•Продължаване подпомагането на деца с изявени дарби.
•Продължаване подпомагане дейността на НЧ”Тодор Пеев – 1871г.” за развитие на всички самодейни колективи.
•Запазване на традиционни за нашата община празници.

МЕСТНА ВЛАСТ
•Подобряване работата на Общински център за информация и обслужване на гражданите.
•Електронна община.
•Действаща приемна в общината с експерти и подобряване качеството на предлаганите услуги.
•Създаване на обществен съвет на гражданите, общината и бизнеса за взимане на важни за общината решения.