*

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Обръщам се към всички Вас във връзка с обществен казус, за който е необходим Вашия коментар. Още при стъпването ми в длъжност като Кмет на община Етрополе през 2015 година, започнах работа по проблем във връзка с личен спор между собственик на частен имот № 3083, находящ се в кв. 13 /aсфалтирана площадка, която се използва за паркинг/ и живущите в същия квартал, за който случай Районният съд вече се бе произнесъл. На 18.06.2020 г. получих сигнал с Вх. №УТ-22-47-002-002 заедно с подписка от живущите в бл. 5 и бл. 6 в кв. 13, в който те твърдят, че са „лишени от ползване на паркоместа в квартала и нормална градска среда“. Въпреки, че към този момент общината нямаше никакво отношение по този случай, в края на 2020 година проведох 4 срещи с председателите на етажната собственост, жители на квартала и собственика на частния имот, за да разрешим този проблем. В тази връзка, аз и моят екип извършихме следното:

1.Изготвихме проект за „Реконструкция на междублоково пространство в жилищен кв. 13, гр. Етрополе, по ПУП на гр. Етрополе“, който включва подмяна на съществуващите настилки, обособяване на паркинги, реконструкция на зелените площи, облагородяване с иглолистни и широколистни дървета и обособяване на места за почивка, отдалечени от основното транспортно движение сред озеленена среда, осигуряваща сянка и комфорт на живущите. Изготвянето на проекта е на стойност 4 500 лв.

2.Осигурихме финансиране на стойност 181 381 лв. от общинския бюджет за реализиране на проекта.

3. В момента се провежда процедура за избор на изпълнител на СМР. На 30.07.21 г. Общинският инспекторат уведоми всички живущи в кв. 13, че в срок трябва да премахнат всички незаконни постройки за съхранение на дърва, за да започне строителството. На 04.08.2021 г. постъпи подписка с имена на 40 лица от кв. 13, чиито имена може да бъдат публикувани при интерес, с Вх. №ОбС – 228/04.08.21 г., адресирана до Председателя на ОбС- Етрополе със следния текст: До Председателя на ОбС – Етрополе, Копие до Областен управител на Софийска област. Възражение От живущите в кв. 13 на гр. Етрополе, съгласно приложен списък с подписи Срещу: Разрешение за строеж №19/21.07.21 г. за строителство на обект: „Реконструкция на междублоково пространство в жилищен кв. 13, гр. Етрополе, по ПУП на гр. Етрополе“. Уважаеми господа, Възразяваме срещу гореописаното разрешение за строеж №19/21.07.21 г. на Общинска администрация на община Етрополе, поради това, че при изготвянето на разрешителното на строежа не е извършена правилна оценка за въздействието върху околната среда. При извършването на оценката, не е проведено обществено обсъждане с цел преценка на обществения интерес от предстоящия строеж, а общественото обсъждане е едно от най-важните условия за изготвяне на разрешителни и то разрешителни за строеж на обекти с голямо обществено значение. Именно, поради несъобразяването на съответните органи при изготвянето на разрешителното с общественото мнение и становище за полезността от промяната на инфраструктурата в квартала, където живеят няколкостотин граждани на град Етрополе, считаме че разрешителното не е изготвено в съответствие със Закона. Считаме, например, че с реализирането на предложения строеж и издаденото разрешително ще се унищожат тревните площи и всяка друга декоративна растителност, в същото време ползата от предлагания строеж ще бъде по-малка от сега съществуващото положение. В случай, че беше проведено обществено обсъждане, щеше да има възможност да се вземе становището на много граждани от различни социални слоеве и с различни мнения, което би довело до правилна и до законосъобразна оценка за въздействието върху околната среда на предложеното строителство. Предвид изложеното, молим процедурата и строителството да бъде спряно до провеждането на обществено обсъждане и оценка на ползите и вредите на това строителство.‘‘Приложение – подписка на 40 лица от кв. 13Дата: 03.08.2021 г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Преди да направя коментар по темата, публикуваме снимки на тревните площи и декоративната растителност, която ще бъде унищожена и подлагането на съмнение на ползата от бъдещия строеж и сега съществуващото положение, в което може да се уверите сами. В действителност температурата на датата 03.08.21 г, в която е подписана подписката бе 40 градуса, което ме кара да си задам въпроса само това ли е причината? Задавам си и следния по-важен въпрос, частен случай ли е това и как общинското ръководство да има стимул и мотивация, за да работи за развитието и благоустрояването на община Етрополе, предвид действията на живущите в кв. 13, гр. Етрополе? Очаквам Вашите коментари по темата. С уважение, ДИМИТЪР ДИМИТРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ