*

Шест нови пътни знака, които целят да регулират по-добре движението по пътищата, са въведени с промени в наредбата за сигнализация на пътищата. Освен това се подобрява и регулацията при визуализацията на електронни знаци с променящи се съобщения.

Нормативният документ е утвърден от министъра на регионалното развитие, съвместно с министъра на транспорта и министъра на вътрешните работи.

Припомняме, че промените бяха качени за обществено обсъждане още през ноември 2022 г. Тогава бе заложено въвеждането на 11 нови пътни знака, но впоследствие те са редуцирани до шест.

В прессъобщението на МРРБ се посочва, че с обновената наредба се хармонизират съвременните европейски стандарти за неподвижно закрепените пътни знаци. Взети са предвид и националните изисквания по отношение обратно отражение, координати на цветност и коефициенти на яркост на фолиата.

За целта България е проучила прилагането на европейския стандарт EN 12899-1 в 15 европейски страни, сред които Германия, Франция, Финландия, Швейцария, Гърция и др.“ 

Промените трябва да подобрят качеството на действащата сигнализация с пътни знаци, информирането на участниците в движението и по-специално на велосипедистите, водачите на индивидуално електрическо превозно средство и на пешеходците. Основната цел е повишаване безопасността на движение и сигурността.

Новите пътни знаци

Те са от различни групи. В група „Г“ се въвеждат знак Г14б „Край на задължителен път само за велосипедисти“, Г15б „Край на задължителен път само за пешеходци“ и Г16б „Край на задължителен път само за пешеходци и велосипедисти с указано място на движение“.

С тях ще се обозначава краят на действие на пътните знаци Г14а „Задължителен път само за велосипедисти“, Г15а „Задължителен път само за пешеходци“ и Г16а „Задължителен път само за пешеходци и велосипедисти с указано място на движение“.

В  група „Д“ се въвежда нов знак Д28 „Паркирай и пътувай“, който ще се ползва за сигнализиране на местата, в които може да се паркира и са премине към транспорт от редовните линии за обществен превоз на пътници. Нова визуализация ще има пътен знак Д14.

В група „Ж“ се въвеждат знаци в помощ на велосипедистите – Ж25.1 „Номер на велосипеден маршрут по международната класификация“ и Ж25.2 „Номер на велосипеден маршрут по националната класификация“. Те ще се поставят за обозначаване на номера на велосипедни маршрути, включени в туристически и велосипедни карти за популяризиране на велосипедния и алтернативния туризъм.

И още

Наредбата регламентира и движението на водачи на индивидуално електрическо превозно средство. Така знак А20 „Велосипедисти и водачи на индивидуално електрическо превозно средство“ ще се използва и за сигнализиране на пътен участък, в който велосипедисти и водачи на такива МПС-та навлизат или пресичат платното за движение.

Пътен знак В9 „Забранено за велосипедисти“ пък задължително ще се поставя на пътен участък, до който успоредно или в непосредствена близост е устроена специална алея за велосипедисти и водачи на индивидуално електрическо превозно средство.

Електронни знаци с променящи се съобщения

Регламентират се изискванията за употребата и визуализацията на електронни знаци с променящи се съобщения по пътищата в страната. Те ще са 5 типа, в зависимост от разрешената максимална скорост на пътя, в чийто обхват се поставят – автомагистрали и скоростни пътища, първокласни и второкласни пътища извън населени места или на пътища от първостепенната улична мрежа в населени места.

Определя се и нов стандарт за цветност и коефициент на яркост през деня и обратно отражение през нощта на пътните знаци. Това ще допринесе значително за безопасността на движение и сигурността на пътуващите и подобряване качеството на действащата сигнализация.

Нормативният акт осигурява условия за конкурентна среда сред производителите на пътни знаци.

Наредбата влиза в сила 8 месеца след обнародването ѝ в Държавен вестник.