Етрополе

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ НА СДРУЖЕНИЕ „ЗА ЕТРОПОЛЕ“

Сметка за дарение:

Сдружение „ЗА ЕТРОПОЛЕ“

„Юробанк България“ АД

IBAN: BG55 BPBI 8898 1029 2306 01 , BIC код – BPBIBGSF

ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕ „ЗА ЕТРОПОЛЕ“
Чл. 4 Основни цели на сдружението са:

 1. Да работи за пълноценното, хармонично и творческо развитие на личността на гражданите на територията на Община Етрополе.
 2. Да работи в областта на образованието и културата, включително и чрез активно участие в културните и образователни проекти и програми на Общината;
 3. Да работи за осигуряване на по-добри социално-битови условия на живот на гражданите на територията на Община Етрополе;
 4. Да работи за реализиране на трудова заетост и развитие на гражданите на територията на Община Етрополе;
 5. Да работи за развитието на демократично гражданство /гражданското образование/ и утвърждаване на демократичните идеи и ценности на общността;
 6. Да работи за изграждането на местен капацитет и повишаване на обществената активност за изпълнение на дейности допринасящи за постигане целите на сдружението;
 7. Да работи за възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание;
 8. Да работи за създаване на благоприятна среда за обмен на знания и опит между поколенията;
 9. Да работи за възпитаване на екологично отношение към заобикалящата природна и културна среда;
 10. Да работи за създаване на навици за природосъобразен и здравословен начин на живот.
 11. Да работи за популяризиране и стимулиране на доброволчеството като обществено-значима ценност;
 12. Да работи за популяризиране и организиране на различните форми на туризъм;