НАРЕДБА № 1 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД – ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕТРОПОЛЕ

НАРЕДБА № 1 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД
приета с решение № 21 от 03.04.2006 г., протокол № 3
/изм.: Решение № 132 от 29.11.2006 г., протокол № 9, Решение № 24 от 30.01.2008 г., протокол № 4, Решение № 126 от 30.09.2008 г., протокол № 15; Решение № 128 от 26.10.2009 г., протокол № 12; Решение № 63 от 24.06.2010 г., протокол № 7; Решение № 79 от 26.07.2010 г., протокол № 8, Решение № 2 от 31.01.2011 г., протокол № 1; Решение № 15 от 29.11.2011 г., протокол № 3/
Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. /1/ С настоящата наредба се уреждат обществените отношения, свързани с осигуряването и опазването на обществения ред, опазването на публичната и частна собственост, създаване на условия за спокойствие, труд и отдих на гражданите и поддържане на естетичен вид, природосъобразна екологична среда и чистота на населените места на територията на Община Етрополе.
/2/ Наредбата се прилага по отношение на:
1. всички лица, които живеят постоянно или временно пребивават на територията на Община Етрополе;
2. собствениците, наемателите и ползватели на жилищни сгради;
3. управителите на етажната собственост, по отношение на предназначените за общо ползване части на сгради и прилежащите терени;
4. управителите на търговски дружества, едноличните търговци, ръководителите на предприятия, учреждения и организации, развиващи дейност на територията на община Етрополе.
/3/ Наредбата урежда правомощията на общинската администрация, свързани с осъществяване на дейността и целите, посочени в ал. 1, както и реда за констатиране на нарушения и налагане на санкции при неизпълнението им.

Раздел II
ОПАЗВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

Чл. 2. Гражданите, едноличните търговци, юридическите лица, ръководителите на предприятия, учреждения и организации са длъжни да опазват от повреди общинската собственост.
Чл. 3. Забранява се:
1. използването на питейна вода за поливане на зелени площи и насаждения и за измиване на улици, площади, превозни средства и други, включително в дворовете на гражданите;
2. замърсяването и/или повреждането на агитационни и рекламни материали (обяви, афиши, писмени съобщения, рекламни табели, рекламни съоръжения, информационни табла и др. подобни), поставени с разрешение на Кмета на Община Етрополе;
3. замърсяването и/или повреждането на фасади на сгради, огради, пътни съоръжения и др. подобни;
4. повреждането и/или разместването на обозначителни знаци и информационни табели, пътни знаци, осветителни тела, телефонни апарати и кабини, контейнери и други съоръжения за отпадъци; декоративни украси, поставени с разрешение на Кмета на Община Етрополе, ако деянието не съставлява престъпление;
5. /изм. – Решение № 15 от 29.11.2011 г., протокол № 3/ складирането на въглища, дърва и други предмети, извън границите на собствените имоти за повече от 3 дни. При необходими повече от 3 дни, това да става след изрично разрешение от Кмета на Община Етрополе или упълномощено от него лице;
6. паленето на огън, хвърлянето на неугасени цигари, клечки кибрит и други огнеопасни предмети, както и извършването на огнеопасни и взривоопасни дейности, извън определените за целта места;
7. използването на пиротехнически средства, бомбички и самоделни устройства, които представляват опасност за здравето и живота на гражданите;
8. събирането на лечебни, диворастящи и защитени растителни видове в територии, неразрешени от Кмета на Община Етрополе или упълномощено от него лице, както и тяхната продажба;
9. струпване на обработен с луга сняг в непосредствена близост до стволовете на дърветата;
10. повреждането, изсичането или изкореняването на дървета, храсти и друга растителност без разрешение на Кмета на Община Етрополе;
11. организирането и участието в нерегламентирани от държавата или общината хазартни игри;
12. уриниране на обществено място;
13. /изм. – Решение № 24 от 30.01.2008 г., протокол № 4/ извършването на непристойни действия на публични места, като скарване, сбиване, употреба на ругатни, псувни, с които се нарушава спокойствието на гражданите и които не съставляват престъпление по Наказателния кодекс;
14. /изм. – Решение № 24 от 30.01.2008 г., протокол № 4/ допускане на малолетни и непълнолетни в игрални зали и казина на територията на общината.
15. /изм. – Решение № 63 от 24.06.2010 г., протокол № 7/ Писането, драскането и лепенето на обяви, афиши, некролози, съобщения, агитационни материали, плакати, реклами и други по фасадите на обществени и частни сгради, огради, електрически стълбове и табла, дървета, както и на други обществени места.
16. /нова – Решение № 128 от 26.10.2009 г., протокол № 12/ Късането и повреждането на обяви, реклами, нагледни агитационни материали и други, поставени по съответния ред на определените за тази цел места.
17. /нова – Решение № 128 от 26.10.2009 г., протокол № 12/ Извършването на авторемонтни, бояджийски, дърводелски и други дейности на уличните платна, тротоари и зелени площи.
18. /нова – Решение № 128 от 26.10.2009 г., протокол № 12/ Продължително загряване и форсиране на място на автомобилни двигатели до жилищни сгради и обществени сгради .
19. /нова – Решение № 128 от 26.10.2009 г., протокол № 12/ Изграждането на временни търговски обекти и извършването на търговия на терени и места без съответно разрешение и извън местата, определени за тази цел.
20. /изм. – Решение № 63 от 24.06.2010 г., протокол № 7/ Вдигането на шум от озвучителни системи и други електронни устройства на открито в имоти частна и общинска собственост, нарушаващи обществения ред и спокойствието на гражданите от 22.00 часа до 06.00 часа сутринта през зимния сезон и от 23.00 часа до 06.00 часа сутринта през летния сезон и в жилищните зони от 14.00 часа до 16. 00 часа след обяд.
21. /нова – Решение № 128 от 26.10.2009 г., протокол № 12/ Продажбата на тютюневи изделия, алкохолни напитки, печатни произведения с порнографско или еротично съдържание на малолетни и непълнолетни лица.
22. /нова – Решение № 128 от 26.10.2009 г., протокол № 12/ Продажбата на бира, спиртни напитки и тютюневи изделия на територията на детски ясли и градини, училища, общежития за ученици, лечебни и здравни заведения.
23. /нова – Решение № 128 от 26.10.2009 г., протокол № 12/ Употребата на алкохолни напитки и други упойващи вещества по улиците, площадите, парковете, зелените площи и други обществени места.
`24. /изм. – Решение № 63 от 24.06.2010 г., протокол № 7/ Достъпът на лица, употребили алкохол или други упойващи вещества на места, предназначени за обществено ползване – общински административни сгради, лечебни, учебни и детски заведения.
25. /изм. – Решение № 63 от 24.06.2010 г., протокол № 7/ Изхвърлянето на семки, люспи, угарки, опаковки, книжки и други отпадъци извън определените за целта места – кошчета, кофи и контейнери за битови отпадъци.
26. /нова – Решение № 128 от 26.10.2009 г., протокол № 12/ Просията под каквато и да е форма на обществени места.
Чл. 4. /изм. – Решение № 126 от 30.09.2008 г., протокол № 15/ /1/ Посетителите на читалища, театри, кина, хотели и други обществени заведения са длъжни да спазват установените правила за вътрешния им ред.
/2/ /доп. – Решение № 63 от 24.06.2010 г., протокол № 7; Решение № 126 от 30.09.2008 г., протокол № 15/ Не се допуска посещението на лица, носещи огнестрелно, газово, хладно оръжие и други взривоопасни вещества в заведенията по ал. 1 и в дискотеки, училища, клубове и други.
Чл. 5. /1/ С оглед защита и предотвратяване на злополуки с малолетни и непълнолетни лица се определя вечерен час през учебната година от 15 септември до 1 юли на следващата година.
1. за малолетни лица /ненавършили 14 год./ от 20.00 до 06.00 часа сутринта за зимното часово време и от 21.00 ч. до 06.00 ч. за лятното часово време;
2. за непълнолетни лица /от 14 г. до навършване на 18 г./ от 21.00 до 06.00 часа сутринта за зимното часово време и от 22.00 ч. до 06.00 ч. за лятното часово време.
/2/ /изм. – предишна ал. 3 – Решение № 63 от 24.06.2010 г., протокол № 7/ За малолетни лица вечерният час от 1 юли до 14 септември е от 22.00 до 6.00 ч.
/3/ /изм. – предишна ал. 2 – Решение № 63 от 24.06.2010 г., протокол № 7/ За непълнолетни лица вечерният час от 1 юли до 14 септември е от 23.00 до 6.00 ч.
/4/ На собствениците, наемателите, ползвателите и управителите на всички видове заведения за хранене и развлечения, интернет, електронни и компютърни клубове и игротеки на територията на Община Етрополе, както и лицата работещи в тях се забранява да допускат посещение на посочените в т. 1 и т. 2 на чл. 5, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 лица след определените часове без придружител/ родител, попечител, настойник или учител/.
/5/ /изм. – Решение № 63 от 24.06.2010 г., протокол № 7/ За нарушение на предходната алинея се налагат имуществени санкции на собствениците на заведения по ал. 4 и глоби на родителите, попечителите и настойниците на малолетните и непълнолетните лица.

Раздел III
ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕСТЕТИЧЕН ВИД И ЧИСТОТА
НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

Чл. 6. Поддържането на естетичен вид на населеното място изисква редовно почистване на улици, площади, градини, паркове, вилните зони, зелени площи, дворове, междублокови пространства, общите части на сградите – етажна собственост, производствените и обществени сгради, паркингите и около водните територии и др.
Чл. 7. Поддържането на чистота по отношение на производствени, административни, обществени сгради, складове, гаражи, паркинги, кооперативни пазари и др. имоти се осигурява от собствениците, ползватели и наематели на имоти, които ги управляват и стопанисват.
Чл. 8. /1/ /изм. – Решение № 15 от 29.11.2011 г., протокол № 3/ Поддържането на чистотата, хигиената и естетичния вид и почистване на снега и леда през зимата около жилищни сгради, прилежащи към имота тротоари, в междублокови пространства, общите площи във вилните зони и търговски обекти е задължение на:
1. собствениците на жилищни и административни сгради по отношение на индивидуалните дворове, постройки и съоръжения, ведно с прилежащи към тях тротоари и територии;
2. собствениците на вилни места по отношение на индивидуалните дворове, постройки и съоръжения, ведно с прилежащи към тях тротоари и територии;
3. собствениците и наематели на търговски обекти по отношение на обектите и прилежащите към имота тротоари;
/2/ Когато собствениците, след като са надлежно уведомени, не изпълнят разпоредбата на ал. 1, т. 1 и т. 2 със заповед на Кмета, Общината определя фирма, която я изпълнява за сметка на собственика.
Чл. 9. /1/ Задължават се управителите на търговските дружества, едноличните търговци, ръководителите на предприятия, учреждения и обществени организации, собствениците и наемателите на сгради и търговски обекти да отстраняват до 12 часа след наваляването на снега по тротоарите пред сградите и търговските обекти, както и да отстраняват в същия срок ледените висулки и опасните натрупвания от снега.
Чл. 10. Забранява се:
1. формирането на временни депа за изкопни земни маси без разрешение на Кмета на Община Етрополе;
2. рекултивацията на терени без необходимите разрешителни;
3. използването на междублоковите пространства, свободните терени в регулация общинска собственост и вилните зони за земеделски цели и животновъдство.

РАЗДЕЛ IV
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
И В УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ

Чл. 11. В жилищните сгради и в урегулираните поземлени имоти се забранява:
1. извършването на ремонтни дейности, създаващи силен шум, смущаващ обитателите на други жилища, за времето от 14.00 до 16.00 и от 22.00 до 06.00 часа;
2. /изм. – Решение № 63 от 24.06.2010 г., протокол № 7/ извършването на производствени и други дейности, смущаващи спокойствието или застрашаващи безопасността на гражданите, както и с радиоактивни, инфразвукови и ултразвукови излъчвания;
3. използването на озвучителна техника с висока звукова мощност, репетициите на музикални състави и музикална преподавателска дейност без осигуряване на ефикасни обезшумителни мерки;
4. провеждането на празненства и други битови мероприятия, създаващи силен шум, смущаващ обитателите на други жилища за времето от 14.00 до 16.00 и от 22.00 до 06.00 часа;
5. /изм. – Решение № 63 от 24.06.2010 г., протокол № 7/ изхвърляне на отпадъци, изливане на вода и други течности от балконите и прозорците;
6. използването на удължители за простиране на дрехи и др. извън пространството на вътрешни дворове;
7. миенето на балкони и тераси с течаща вода, както и пускане на течаща вода по уличните платна;
8. изливане в канализацията на химически агресивни, отровни и биологически вредни вещества, ако същото не съставлява престъпление;
9. поставянето на недобре закрепени предмети на балконите и прозорците, застрашаващи сигурността и създаващи опасност за живота и здравето на гражданите;
10. изтупването на килими, мокети и други подобни към уличните платна.
Чл. 12. /1/ Председателите на управителни съвети на етажна собственост са длъжни да осигуряват:
1. съдействие на специализираните служби за опазване на обществения ред и собствеността на обитателите на жилищни сгради;
2. спазването на Правилника за вътрешния ред в жилищните сгради и сигнализиране службите по опазване на обществения ред в случаите на неспазване на настоящата наредба;
3. обезопасяването на електрически табла, шахти и отвори в общодостъпни места;
4. заключване на входните врати на жилищните сгради с повече от два етажа и с повече от шест жилища след 22.00 ч.
5. редовно проверяване изправността на асансьорите и евакуационните съоръжения и своевременно сигнализиране на отговорните за тях фирми и служби;
6. редовно почистване на стълбищата и етажните площадки, както и организирането на почистването и поддържането на естетична среда на обитаване в жилищната сграда и в площите около нея.

Раздел V
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Чл. 13. Движението и паркирането в населените места на територията на общината се извършва по ред, определен със заповед на кмета на общината, съгласувана с РУП и става в съответствие със Закона за движение по пътищата и Правилника за прилагането му.
Чл. 14. На водачите на МПС, предназначени за обществен транспорт, се забранява: отклонението от утвърдения маршрут, неспазването на утвърденото разписание и/или пропускането на определените спирки на автобусите от обществения транспорт.
Чл. 15. /1/ На лицата по чл. 2 от Наредба №33/99 г. на Министъра на транспорта и съобщенията (МТС) се забранява:
1. извършване на обществен превоз на пътници, който не отговаря на изискванията на чл. 4 от Наредба №33 на МТС;
2. експлоатацията на автобуси, несъответстващи на изискванията на чл. 20 от Наредба №33 на МТС.
/2/. Лицата по чл. 2 от Наредба №33/99 на МТС са длъжни:
1. да привеждат в съответствие с действащото разписание всички спиркови знаци по обслужваните от тях линии на обществения транспорт;
2. да ремонтират повредени спиркови знаци по обслужваните от тях линии на обществения транспорт.
Чл. 16. Забранява се:
1. /изм. – Решение № 63 от 24.06.2010 г., протокол № 7/ повреждането, замърсяването или облепването с некролози, рекламни и агитационни материали на спирковите знаци, заслони и спирки;
2. поставянето на съоръжения или предмети върху или над пътното платно, без надлежно разрешение от Кмета на Община Етрополе;
3. превозването на домашни животни в МПС, обслужващи обществения транспорт;
4. /изм. – Решение № 79 от 26.07.2010 г., протокол № 8; изм. – Решение № 63 от 24.06.2010 г., протокол № 7/ управлението, престоя и паркирането на годни МПС, както и домуването на стари – негодни МПС в паркове, тротоари, алеи, детски площадки, площади и зелени площи;
5. зареждането на търговските обекти в пешеходната зона на града без пропуск, издаден от Кмета на Община Етрополе.
6. /изм. – Решение № 24 от 30.01.2008 г., протокол № 4/ паркирането и престояването на моторни превозни средства около съдовете за смет, с което се пречи на сметосъбирането;
7. /изм. – Решение № 24 от 30.01.2008 г., протокол № 4/ паркирането на автомобили на места, означени за служебно ползване;
8. /изм. – Решение № 24 от 30.01.2008 г., протокол № 4/ ползването без заплащане на места, определени за платено паркиране.
9. /нова – Решение № 2 от 31.01.2011 г., протокол № 1/ паркиране на ППС и/или МПС на пешеходни или велосипедни пътеки и на разстояние, по-малко от 5 метра преди тях;
10. /нова – Решение № 2 от 31.01.2011 г., протокол № 1/ паркиране на ППС и/или МПС на кръстовище и на по-малко от 5 метра от тях;
11. /нова – Решение № 2 от 31.01.2011 г., протокол № 1/ паркиране на ППС и/или МПС върху или в близост, по-малка от 2 метра от уличните пожарни хидранти.
12. /нова – Решение № 2 от 31.01.2011 г., протокол № 1/ паркиране на ППС и/или МПС пред входовете на паркове, училища, кина, предприятия, както и на други места, където е възможно да влизат или да излизат пътни превозни средства;
13. /изм. – Решение № 15 от 29.11.2011 г., протокол № 3/ паркиране на ППС и/или МПС на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници;
14. /нова – Решение № 2 от 31.01.2011 г., протокол № 1/ паркиране на ППС и/или МПС на места, определени за инвалиди;
15. /нова – Решение № 2 от 31.01.2011 г., протокол № 1/ По изключение се допуска паркиране на ППС и/или МПС:
а/ при спиране за престой и паркиране на моторни превозни средства /МПС/ и/или /ППС/ с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите, ако откъм страната на сградите остава лента с широчина не по-малко от 1 метър за преминаване на пешеходците.
б/ местата по ал.15, т.1 се обозначават с допълнителна табела Т12, с която се указва начина на паркиране на ППС и/или МПС.
Чл. 17. /1/ На собствениците на разкомплектовани и/или стари негодни автомобили се връчва писмено предизвестие в 7-дневен срок да освободят заеманата от МПС площ.
/2/ Ако в посочения в предходната алинея срок собственикът на МПС не го отстрани доброволно, съответното МПС се репатрира на определено за целта място. Разходите по репатрирането на МПС са за сметка на собственика му.
Чл. 17а. /изм. – Решение № 24 от 30.01.2008 г., протокол № 4/ Кметът на общината след проучване и съгласуване с органите на РУП определя места за платено паркиране на територията на гр. Етрополе, които се обозначават с пътни знаци и маркировка.
Чл. 17б. /1/ /изм. – Решение № 24 от 30.01.2008 г., протокол № 4/ Юридически лица и фирми, които желаят да ползват места за паркиране за служебни нужди, подават мотивирано искане с приложение на съдебна регистрация и заеманите цехове, офиси, магазини и други обекти.
/2/ /изм. – Решение № 24 от 30.01.2008 г., протокол № 4/ Кметът на общината след съответна проверка издава разрешение, след което се сключва договор, с който се определя мястото, размерите и таксата за ползване, определена от Общинския съвет.
Чл. 17в /1/ /нова – Решение № 2 от 31.01.2011 г., протокол № 1/ Пътно превозно средство, което е паркирано на места в нарушение на чл.16 т.7, т.8, т.14 може да бъде принудително задържано чрез използването на техническо средство (скоба), като местата са обозначени с табела Т17, с която се предупреждава, че се поставя (скоба).
/2/ /нова – Решение № 2 от 31.01.2011 г., протокол № 1/ Оперативната дейност по използването и прилагането на техническото средство (скоба), таксуването на собствениците или упълномощените от тях водачи, както и освобождаването на блокираните ППС, се организира и осъществява по ред и при условия, определени със заповед на кмета на Община, издадена на основание и в изпълнение на чл.167, ал.2 и следващите алинеи от Закона за движението по пътищата /ЗДП/.
/3/ /нова – Решение № 2 от 31.01.2011 г., протокол № 1/ Конструкцията на скобата и начинът на поставянето и трябва да бъдат такива, че да не се нанасят повреди на ППС.
/4/ /нова – Решение № 2 от 31.01.2011 г., протокол № 1/ Забранява се повреждането на скобата и/или освобождаването и от други лица, освен от упълномощените за това.
/5/ /нова – Решение № 2 от 31.01.2011 г., протокол № 1/ Размерът на таксата, дължима от собствениците или упълномощените от тях водачи на принудително задържано ППС, чрез използването на техническо средство (скоба), е фиксирана и се определя ежегодно с изменениe и допълнение на закона за местните данъци и такси /МДТ/ и влиза в сила след приемането му с решение на общинския съвет.
Чл. 17г. /нов – Решение № 2 от 31.01.2011 г., протокол № 1/ Не се задържат принудително и не се отстраняват чрез принудително преместване автомобили с надпис „Полиция”, автомобили на служба „Пожарна и аварийна безопасност” и „Бърза помощ”.

Раздел VІ
РЕД ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

Чл. 18. Забранено е:
1. разхождането на кучета без нашийник и повод;
2. разхождането на едрите породи и агресивни кучета без намордник.
Чл. 19. Забранява се свободното пускане на кучета без повод на обществени места, които не са определени изрично от Общината за тази цел, както и насъскването им спрямо хора и други животни.
Чл. 20. Собственикът или водачът на кучето е длъжен да почиства замърсените от животното места.
Чл. 21. Стопаните на агресивни кучета са длъжни да не ги оставят свободно движещи се в дворовете и входовете на жилищните блокове, с цел недопускането им до необезопасени огради и входни врати на по-малко от 2 метра, както и да поставят табела с текст „ЗЛО КУЧЕ“.
Чл. 22. Забранява се ловенето и избиването на кучета и котки, както и измъчването им по какъвто и да е начин.
Чл. 22а. /нов – Решение № 132 от 29.11.2006 г., протокол № 9/ Безстопанствените, заразно болни и с агресивно поведение кучета се улавят от оторизирани фирми.
Чл. 23. Забранява се отглеждане и въвеждане на животни в търговски обекти и обществени места, с изключение на кучета-водачи, придружаващи слепи хора.
Чл. 24. Забранява се разхождането на кучета на територията на учебните, детските, здравните заведения и кварталните детски и спортни площадки.
Чл. 25. Забранява се развеждането на диви животни по улиците, площадите и другите публични места на територията на град Етрополе с цел представления или търговия.
Чл. 26. Забранява се:
1. Отглеждането на животни и птици извън определените за целта места, определени в раздел ІІІ на Наредба № 15 на Общински съвет;
2. Отглеждането на животни и птици, в случай, че нарушават спокойствието на живущите.

Раздел VІІ
ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН РЕД И ЧИСТОТА
ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА
И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Чл. 27. Превозването на строителни материали и отпадъци се извършва с превозни средства, снабдени с контейнери или добре уплътнени каросерии и покривала. Общината може да определи обекти, за които превозването да става по установен от нея маршрут.
Чл. 28. При извършване на строителна или строително-ремонтна дейност в благоустроени райони извеждането на отпадъците се извършва до края на работния ден.
Чл. 29. Площадките, на които се извършва строителна или строително-ремонтна дейност, се разрешават от общината, като обектите се ограждат с плътни, стабилни и поддържани в естетичен вид огради.
Чл. 30. Стоварване и съхраняване на строителни разтвори и материали на общински терени се извършва само в съдове, контейнери и на площадки, разрешени от общината.
Чл. 31. /1/ /доп – Решение № 15 от 29.11.2011 г., протокол № 3/ Разкопаването на тротоарите, улиците, зелените площи, парковете и градини за ремонт и инсталиране на водопроводната мрежа, електрически, съобщителни и други съоръжения се извършва след писмено разрешение от Общинска администрация, в което се посочва и срокът за възстановяване на повредите. След извършване на монтажните или ремонтни дейности същите се възстановяват в първоначалния им вид от ръководителите на съответните организации, които отговарят и за тяхното поддържане в срок до 10 дни след приключване на дейностите.
Чл. 32. /доп – Решение № 15 от 29.11.2011 г., протокол № 3/ След окончателното завършване на строителната или строително-монтажна дейност, строителят е длъжен да възстанови естетичния вид на използваните площадки и щетите на околната среда, възникнали от транспорта, съхранението на материалите и от строителната дейност в срок до 20 дни след приключване на дейностите.
Чл. 33. Забранява се:
1. изхвърляне на строителни отпадъци извън определените от общината места;
2. отвеждането на води от строителни площадки и бетонови възли извън отточните шахти;
3. поставянето на фургони без разрешение от общината и извън районите на строителните обекти;
4. пътно-ремонтна дейност, прокарване на комуникации и други подобни без разрешение от общината и без подходящо обезопасяване и сигнализация, съгласно Наредба № 9 (ДВ бр. 53/53 и бр. 9/74 г.), като организацията, извършваща дейността, се задължава да възстанови естетичния вид на обекта в определен от общината срок;
5. изземването на пръст, пясък и други инертни материали на територията на Община Eтрополе, без разрешение от Кмета на Община Етрополе.
Чл. 34. /1/ /изм. – Решение № 24 от 30.01.2008 г., протокол № 4/ Забранява се:
1. /изм. – Решение № 24 от 30.01.2008 г., протокол № 4/ извършване на строителни и строително-ремонтни дейности, създаващи силен шум, с изключение на неизбежни такива дейности, извършвани след съгласуване с Общинска администрация;
2. /предишна т. 3 – Решение № 79 от 26.07.2010 г., протокол № 8/ разполагане и съхраняване на строителни материали и отпадъци извън разрешената строителна площадка;
3. /предишна т. 4 – Решение № 79 от 26.07.2010 г., протокол № 8/ необезопасени обекти и създадени условия на строежа, застрашаващи безопасността и сигурността на гражданите;
4. /предишна т. 5 – Решение № 79 от 26.07.2010 г., протокол № 8/ извозване и депониране на строителни отпадъци и земни маси без надлежните документи извън регламентираните места;
5. /предишна т. 6 – Решение № 79 от 26.07.2010 г., протокол № 8/ изсичане или изкореняване на дървета и друга растителност в зелени площи, тротоари и площади без необходимите разрешителни документи.
/2/ /отм. – Решение № 79 от 26.07.2010 г., протокол № 8/.
/3/ /отм. – Решение № 79 от 26.07.2010 г., протокол № 8/.

Раздел VІІІ
ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД
В ТЪРГОВСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 35. Юридическите лица и едноличните търговци, извършващи търговска или производствена дейност, са длъжни да осъществяват зареждането и изнасянето на стоки и амбалаж без престояването им на тротоара или уличното платно, както и да не допускат тяхното замърсяване.
Чл. 36. Фирмите, които търгуват, произвеждат и складират хранителни продукти или химически вещества, са длъжни да съгласуват своята дейност с клон Етрополе на РИОКОЗ – София област.
Чл. 37. /1/ Собственици и държатели на обекти на търговията и обслужването са длъжни да осигуряват:
1. поддържането на хигиеничен и естетичен вид в прилежащите в непосредствена близост територии;
2. ефикасни обезшумяващи мерки извън обекта, ако дейността на обекта е свързана със създаване на силен шум;
3. ефикасна вентилационна система в обекта, без да допуска замърсяване на въздуха в други сгради и обществени места.
/2/ /изм. – Решение № 63 от 24.06.2010 г., протокол № 7/ Забранява се излагането и рекламиране на материали с порнографско съдържание на територията на Община Етрополе.
Чл. 38. Собствениците и наемателите на обекти за търговия и обслужване имат право да ги осигуряват против кражби чрез технически средства, които не създават опасност за живота, регистрирани в РУП – Етрополе или други лицензирани охранителни фирми.
Чл. 39. /1/ Собствениците на търговски обекти, на увеселителни заведения и заведения за обществено хранене са длъжни да поставят на видно място наименованието и адреса на фирмата, трите имена на управителя и работното време, което следва да се съгласува с Общинската администрация. Всички надписи се пишат на български език.
/2/ 1. /изм. – Решение № 15 от 29.11.2011 г., протокол № 3/ Търговските обекти – заведения за хранене и развлечения, магазини, игрални зали могат да работят до 24.00 часа, като са длъжни да преустановят свиренето на оркестри и други озвучителни уредби, пеенето и високото говорене и създаване на шум в 22.00 часа през зимния сезон от 01 октомври до 31 март и в 23.00 часа през летния сезон от 01 април до 30 септември.
2. /изм. – Решение № 15 от 29.11.2011 г., протокол № 3/ В дните петък и събота, както и предпразнични и празнични дни търговските обекти – заведения за хранене и развлечения, магазини, игрални зали, с изключение на тези, които се намират в жилищни сгради, могат да работят до 1.00 часа, като са длъжни да преустановят свиренето на оркестри и други озвучителни уредби, пеенето и високото говорене и създаване на шум в 23.00 часа през зимния сезон от 01 октомври до 31 март и в 24.00 часа през летния сезон от 01 април до 30 септември.
3. /нова – Решение № 15 от 29.11.2011 г., протокол № 3/ Търговските обекти – заведения за хранене и развлечения, магазини, игрални зали, които се намират в жилищни сгради, могат да работят до 22.00 часа, като са длъжни да се ограничи, според нормите на Регионалната здравна инспекция, шума от свиренето на оркестри и други озвучителни уредби, пеенето и високото говорене и създаване на шум в 22.00 часа през зимния сезон от 01 октомври до 31 март и до 23.00 часа през летния сезон от 01 април до 30 септември и от 14.00 до 16.00 часа след обяд.
/4/ /нова – Решение № 128 от 26.10.2009 г., протокол № 12/ Собствениците, наемателите и ползвателите на заведения за развлечения /дискотека, нощен бар, коктейл-бар, бар-клуб, бар-казино, бар-вариете, пиано-бар, кафе-бар/ съгласуват работното време с Кмета на общината, и се задължават:
1. Да осигурят охранително-пропускателен режим в обектите, съгласуван с органите на МВР.
2. Да вземат необходимите мерки за създаване организация за недопускане в заведенията на лица с огнестрелни или други оръжия /ножове, боксове, бухалки и др./, както и недопускането на противообществени прояви в обекта.
/5/ /нова – Решение № 128 от 26.10.2009 г., протокол № 12/ Собствениците, управителите и наемателите, ползващи търговски обекти са длъжни да спазват определеното работно време.
/6/ /изм. – Решение № 79 от 26.07.2010 г., протокол № 8/ Търговски обекти, работещи с определено работно време /чл. 39, ал. 1/, могат да получават еднократно разрешение за работа с удължено работно време до 2 часа при специални тържества: сватби, кръщенета и абитуриентски балове, ако в предходните 6 /шест/ месеца не са констатирани нарушения.
1. Разрешението се дава от Кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице, въз основа на писмено искане от собственика/управителя/ на обекта.
2. Разрешение за удължено работно време на заведения, които се намират в жилищни сгради или сгради със смесено предназначение се издава след представяне на решение на общото събрание на собствениците, взето по реда на чл. 17, ал.3 от Закона за управление на етажната собственост.
3. /нова – Решение № 79 от 26.07.2010 г., протокол № 8/ Заявленията за удължаване на работното време се подават не по-късно от 5 дни преди датата на тържеството.
/7/ /нова – Решение № 128 от 26.10.2009 г., протокол № 12/ След изтичане на разрешеното работно време, обектът трябва да е прекратил всякаква дейност по почистване, зареждане и обслужване.
/8/ /нова – Решение № 128 от 26.10.2009 г., протокол № 12/ Лицата, осъществяващи търговска дейност в заведенията за хранене, развлечение и обектите за търговия с храни, са длъжни да съставят ценоразписи: лист-меню с предлаганата кухненска и сладкарска продукция и карт-меню за алкохолни и безалкохолни напитки със съответните грамажи и продажни цени, които се предоставят на всеки потребител преди поръчката и при представяне на сметката
/9/ /нова – Решение № 128 от 26.10.2009 г., протокол № 12/ Търговските обекти, предлагащи различни видове услуги, обявяват цените на същите чрез ценоразпис , поставен на видно за потребителите място.
/10/ /нова – Решение № 128 от 26.10.2009 г., протокол № 12/ 1. Забранява се устройването на зони за търговска дейност и амбулантна търговия/търговия на дребно в обществени сгради, на тротоари, улици, площади и други подобни, в и от автомобили/ без съответно разрешение, издадено от Кмета на общината или упълномощено от него лице.
2.Разрешението се издава само за конкретно определен общински терен – общинска собственост за срок не по-дълъг от един месец.
/11/ /нова – Решение № 128 от 26.10.2009 г., протокол № 12/ Продаваните стоки от амбулантни търговци се изземват след съставяне на акт за установяване на административно нарушение и подробен опис на вещите към него. Описът е неразделна част от акта. След заплащане на глобата или имуществената санкция, наложена от Кмета на общината с наказателно постановление, задържаните като обезпечение на вземането стоки се връщат на собственика.
/12/ /нова – Решение № 128 от 26.10.2009 г., протокол № 12/ Търговия на открито при сервиране на храни и напитки пред заведенията за хранене и развлечения, разположени на места – общинска собственост, се извършва по писмено искане на търговеца и след издадено разрешение за търговия на открито от Кмета на общината, по одобрена схема от главния архитект.
/13/ /нова – Решение № 63 от 24.06.2010 г., протокол № 7/ При две и повече констатирани нарушения в заведенията и районите около тях в продължение на 1/една/ година, работното им време се ограничава за срок от 1 /един/ до 12 /дванадесет/ месеца със заповед на Кмета на общината. Предложение за ограничаване на работното време може да прави и началника на РУП.
Раздел ІХ
ПРОВЕЖДАНЕ НА МАСОВИ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МАСОВИ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ

Чл. 40. /1/ Събрания, митинги и манифестации могат да се провеждат от граждани, от сдружения, от политически и други обществени организации по реда и при спазване изискванията на Закона за събранията, митингите и манифестациите /ЗСММ/.
/2/ Писменото уведомление по чл. 8 от Закона за събранията, митингите и манифестациите се отправя до Кмета на Общината, когато организаторът е централно ръководство на политическа партия или коалиция, сдружение или обществена организация.
/3/ Писменото уведомление по чл. 11 от Закона за събранията, митингите и манифестациите се отправя до Кмета на Общината.
/4/ Копие от уведомленията по чл. 8 и чл. 11 от Закона за събранията, митингите и манифестациите се изпращат до органите на полицията.
Чл. 41. /1/ В уведомлението за провеждане на събрание или митинг се посочват: пълното наименование на организатора и неговото седалище; точните имена и адреси на представляващите го лица, както и техните изборни длъжности; целта, мястото, времето на провеждане и предполагаемия брой на участниците.
/2/ В уведомлението за провеждане на манифестация, освен данните по предходната алинея, се посочва и пътя на движението й.
Чл. 42. Организаторите на събрание, митинг или манифестация, разгласяват провеждането им след изтичането на 24 часа от уведомлението, ако в този срок не е наложена забраната по чл. 12, ал. 3 от Закона за събранията, митингите и манифестациите.
Чл. 43. /1/ Когато след изтичането на двадесет и четири часа от получаване на уведомление от даден организатор постъпят уведомления за провеждане на други прояви за същото време, място и път на движение, съответните органи осигуряват провеждането само на проявата по първото уведомление.
/2/ Когато са постъпили уведомления от няколко организатори за провеждането на различни прояви в едно и също време, място и път на движение преди изтичането на двадесет и четири часа от постъпването на първото уведомление, съответните органи на общинската адми-нистрация съдействат за постигане на съгласие между заинтере-сованите организатори за безконфликтно провеждане на планираните прояви в различно време или място. Ако съгласие не бъде постигнато, органите на общинската администрация осигуряват провеждането на обществената проява, за която е пристигнало първото уведомление.
Чл. 44. /1/ Организаторите на проявите по тази глава са длъжни да осигурят спазването на обществения ред при провеждането им, чистотата на ангажираните площи след края на съответната проява, както и опазването на общинските имоти от повреждане и унищожаване.
Чл. 45. /1/ Органите на общинската администрация, със съдействието на полицията, вземат необходимите мерки за нормалното протичане на проявата, осигуряване на обществения ред и безопасността на движението.
/2/ Препис от акта за забраната по чл. 12, ал. 3 от Закона за събранията, митингите и манифестациите се изпраща на съответните полицейски органи след изтичане на сроковете по чл. 12, ал. 4 и ал. 5 от същия закон.
Чл. 46. Разрешение за провеждане на спортни и културни обществени прояви на открити общински площи, извън предназначените за целта места /стадиони, зали, салони/, се дава от кмета на общината по реда и условията на тази глава, като охраната на същите се съгласува с органите на полицията.

РАЗДЕЛ Х
ПОДДЪРЖАНЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ

Чл. 47. /1/ Поддържането, стопанисването и контрола на гробищния парк се извършва от „МИР – И“ ЕООД, а в кметствата и кметските наместничества от Кметовете на кметствата и Кметските наместници.
/2/ Монтирането на паметници, надгробни огради и знаци да се съгласува с “МИР-И” ЕООД.
Чл. 48 Не се допуска повреждането и разрушаването на паметници, извършването на действия, с които се оскверняват паметниците.
Чл. 49. /1/ Не се допуска извършване на действия, с които се замърсяват гробищните паркове.
/2/ Гражданите се задължават да изхвърлят отпадъците на обозначените за това места, а строителните отпадъци да се изхвърлят извън гробищния парк на определените за това места.
Чл. 50. Не се допуска влизането на домашни животни и птици в района на гробищния парк.
Чл. 51. Разлепването на некролози да става на определените за това места.

Раздел ХІ
СТОПАНИСВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ
НА ЗАЩИТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА УКРИВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

Чл. 52. /1/ От момента на въвеждане в експлоатация отговорността за техническото състояние и цялостната готовност на противо-радиационните укрития и всички разходи по поддържането им се поемат от собствениците, а при даването им под наем – от организацията, използваща противорадиационните укрития в мирно време.
/2/ Забранява се снемането и пробиването на вратите и металните капаци на прозорците на противорадиационните укрития.
/3/ Забранява се използването на общите помещения в противорадиационните укрития не по предназначение и самоволно настаняване на граждани в тях.
/4/ Забранява се демонтирането на техническото оборудване на противорадиационните укрития – вентилационни, електро- и ВиК инсталации, както всякакви преустройства и преграждания, без разрешението от органите на „Гражданска защита“.
/5/ Подходите, ходовете, помещенията и коридорите на противорадиационните укрития трябва да бъдат свободни от материали, с оглед своевременното им привеждане в готовност за укриване на хора.
/6/ Контролът по стопанисването и поддържането в изправност на противорадиационните укрития се осъществява от органите на „Гражданска защита“ от всички нива, чрез констативни протоколи. Въз основа на тези протоколи Кметът на Община Етрополе издава наказателни постановления.
/7/ Отстраняването на всички констатирани нередности в противорадиационните укрития и нанесените щети, установени с констативен протокол, е задължително в указания в протокола срок.

Раздел ХІІ
АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 53. /1/ /изм. – Решение № 63 от 24.06.2010 г., протокол № 7/ Контролът по спазване разпоредбите на настоящата Наредба се възлага на длъжностните лица, определени със Заповед на Кмета на Община Етрополе и на служителите на РУП – Етрополе.
/2/ /изм. – Решение № 63 от 24.06.2010 г., протокол № 7/ Нарушенията на Наредбата се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от Кмета на Община Етрополе и с актове на служители на РУП – Етрополе.
/3/ Въз основа на съставените актове Кметът на Община Етрополе издава наказателните постановления.
/4/ Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.
Чл. 54. /1/ /нова – Решение № 2 от 31.01.2011 г., протокол № 1/ За нарушение на разпоредбите на настоящата наредба на виновните физически лица се налага наказание глоба в размер до 5000лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага наказание имуществена санкция в размер до 50 000лв., съгласно чл.22, ал4 от ЗМСМА , ако за констатираното нарушение не е предвидено друго наказание.
/2/ /нова – Решение № 2 от 31.01.2011 г., протокол № 1/ За маловажни случаи на нарушения на изискванията на тази наредба, установени при извършването им, органите по чл.53, ал.1 налагат на място глоба с фиш в размер от 10 /десет/ лева.
/3/ /нова – Решение № 2 от 31.01.2011 г., протокол № 1/ Ако лицето оспори нарушението и размера на наложената глоба или откаже да подпише фиша по ал.2, се съставя акт по реда на чл.53, ал.2 от настоящата наредба.
Чл. 55. Независимо от административно-наказателна отговорност по тази Наредба, нарушителите възстановяват направените разходи за отстраняване на вредните последици от извършеното от тях нарушение.
Чл. 56. В случаите, когато наказващият орган прецени, че нарушението, за което е образувано административно-наказателно производство, съставлява престъпление по Наказателния кодекс, наказателно постановление не се издава, образуваната преписка се прекратява, като събраните материали се изпращат на районния прокурор.
Чл. 57 /1/ /нова – Решение № 2 от 31.01.2011 г., протокол № 1/ При маловажни случаи на нарушения, които са установени в момента на извършването им, на мястото на нарушението, на извършителят може да бъде наложена глоба с фиш в размер от 10 /десет/ лева. Издаденият за наложената глоба фиш трябва да съдържа данни: за самоличността на упълномощеният от Община Етрополе служител, наложил глобата; за самоличността на нарушителя; за мястото и времето на нарушението; за нарушените разпоредби и за размера на глобата. Фиша се подписва от служителя, наложил глобата, и от нарушителя, когато е съгласен да плати на място наложената глоба. На нарушителя заплатил глобата доброволно, се дава екземпляр от фиша.
/2/ /нова – Решение № 2 от 31.01.2011 г., протокол № 1/ На лице, което оспорва извършеното от него нарушение и/или размера на наложената му глоба, откаже да подпише фиша и/или да заплати на място наложената му глоба, се съставя акт.
/3/ /нова – Решение № 2 от 31.01.2011 г., протокол № 1/ Фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай първия екземпляр от фиша се закрепва към моторното превозно средство, като се вземат мерки той да не се повреди от атмосферните условия. Закрепването на фиша към моторното превозно средство е равносилно на връчването му. Втория екземпляр се изпраща по пощата, а третия екземпляр остава за съхранение в службата за контрол.
/4/ /нова – Решение № 2 от 31.01.2011 г., протокол № 1/ Издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7-дневен срок от датата на издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление.
Чл. 58 /1/ /нова – Решение № 2 от 31.01.2011 г., протокол № 1/ За частично или цялостно повреждане или нерегламентиран демонтаж на пътен знак, указателна табела или друго, регламентирано поставено по съответния ред съоръжение за вертикална пътна сигнализация, на извършителите се налагат глоби в размер от 50 /петдесет/ до 200 /двеста/ лева.
/2/ /нова – Решение № 2 от 31.01.2011 г., протокол № 1/ За нерегламентирано, частично или цялостно заличаване на хоризонтална пътна маркировка на извършителите се налагат глоби в размер от 50 /петдесет/ до 100 /сто/ лева.
/3/ /нова – Решение № 2 от 31.01.2011 г., протокол № 1/ За частично или цялостно повреждане или нерегламентиран демонтаж на монтирано по съответния ред техническо средство /скоба/ на извършителите се налагат глоби в размер от 50 /петдесет/ до 200 /двеста/ лева.

Раздел ХІІІ
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

/предишен раздел ХІV, изм. – Решение № 24 от 30.01.2008 г., протокол № 4/
§ 1. /предишен § 2, изм. – Решение № 24 от 30.01.2008 г., протокол № 4/ Тази наредба се издава на основание чл. 22 от ЗМСМА.
§ 2. /предишен § 3, изм. – Решение № 24 от 30.01.2008 г., протокол № 4/ Наредбата може да бъде изменяна, допълвана или отменяна с решение на Общинския съвет.
§ 3. /предишен § 4, изм. – Решение № 24 от 30.01.2008 г., протокол № 4/ Настоящата Наредбата отменя Наредба № 1 за опазването и поддържането обществения ред, чистотата, благоустройството и безопасността на движението, приета с решение N 104/12.09.2000 г. на Общински съвет – Етрополе.
§ 4. /предишен § 5, изм. – Решение № 24 от 30.01.2008 г., протокол № 4/ Настоящата Наредба е приета с решение № 21/03.04.2006 г., протокол № 3 на Общински съвет – Етрополе.
§ 5. /предишен § 6, изм. – Решение № 24 от 30.01.2008 г., протокол № 4/ Наредбата влиза в сила три дни след обнародването й във в-к “Етрополски преглед”
§ 6. /изм. – Решение № 63 от 24.06.2010 г., протокол № 7; предишен § 7, изм. – Решение № 24 от 30.01.2008 г., протокол № 4/ Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на община Етрополе и на началника на РУП – Етрополе.
Председател на ОбС: /п/
/Иван Павлов/

Вярно:
Стефка Хикова – Главен специалист
“Административно обслужване на Общинския съвет”

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.