*

На 10.02.2021г. Кмета на община Етрополе – г-н Димитър Димитров сключи договор с Министерство на труда и социалната политика за реализация на проект „Патронажна грижа + в община Етрополе”. Проектът ще се изпълнява в периода 01.03.2021г. – 01.04.2022г. и е на обща стойност 232 671.33 лв., от които 197 770.63 лева са европейско, а 34 900.70 лева е национално съфинансиране. Проектното предложение предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.
Общата цел на проекта е: да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз