*

По повод кампанията „Компостирай у дома“, община Етрополе организира информационни срещи в населените места в общината с представители на домакинствата, във връзка с изпълнението на проект „Преход към кръгова икономика чрез компостиране в домакинствата и в пилотни училища в община Етрополе“ с рег. № BG16M10P002-2.009-0037-С01, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.Проведени бяха общо 7 информационни срещи в селата: Рибарица, Ямна, Лопян, Брусен, Бойковец, Лъга и Малки Искър. Те се организират с цел да се популяризират ползите от компостирането за околната среда и за обществото. Събитието включваше информационна презентация за основните правила на компостирането и ползите, които то носи. 200 домакинства от община Етрополе ще получат безвъзмездно компостер от 600 литра и наръчник за употреба, който е разработен специално за нуждите на проекта.Кампанията продължава със набирането на доброволци за специалисти-компостьори и представители на домакинствата, които ще се включат в обученията и последващия мониторинг в домакинствата.