СХЕМА - ОУП

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗАПОЧНА РАБОТА ПО ПРОЕКТ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

Община Етрополе стартира процедурата по изработване на проект за Общ устройствен план (ОУП) на Общината. За изпълнител е избрана фирма УРБИКА ЕООД. Фирмата има опит в изработването на този вид устройствени планове, като изготвя проектите на общините Своге, Самоков, Костенец, Козлодуй…
Общият устройствен план на Община Етрополе е най-важният управленски инструмент в устройствената политика на Общината за създаване на оптимална пространствена, функционална и икономическа структура за развитие. Изготвя се за прогнозен период от 20 години – до 2038 год.
Основната цел на ОУП на Община Етрополе е дефиниране на устройствените параметри за изграждане на устойчива пространствена и функционална структура на Общината, базирана на оптимално проведена транспортна и техническа инфраструктура. Инфраструктурата използва пълноценно природния и антропогенен потенциал на територията, с цел създаване на благоприятни условия за живеене и привличане на повече инвестиции в Община Етрополе.
В момента фирмата изработва концепция за развитие, която ще залегне в изработването на предварителния проект за ОУП. Предварителният проект, придружен с Екологичната оценка ще бъде подложен на обществено обсъждане, след което ще бъде съгласуван със заинтересованите централни и териториални администрации, при необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.
Предложенията и препоръките по предварителния проект ще бъдат взети под внимание в окончателния проект на ОУП, който следва да се одобри от Общински съвет -Етрополе.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.