*

Община Етрополе завърши ремонтните дейности по проект „Рехабилитация на бул. „Александър Стамболийски“, финансиран по процедура BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Това е седмият изпълнен от Община Етрополе инфраструктурен проект през 2020 година.
Общата стойност на проекта е 1 171 854,19 лв., от които 996 076,06 лв. се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 175 778,13 лв. са национално съфинансиране.
По проекта се извършиха следните дейности:
Цялостна рехабилитация на бул. „Александър Стамболийски“ от бул. „Партизански“ до ул. „Калина Вескова“, която включва:

  • подмяна на пътната настилка;
  • реконструкция на съществуващите тротоари;
  • полагане на нова пътна маркировка;
  • монтаж на предпазна метална ограда в определени участъци;
  • поставяне на нови пътни знаци.