Етрополе

Шесто редовно заседание на Общински съвет Етрополе

Общински съвет Етрополе ще проведе своето шесто, редовно, заседание на 27.04.2017 г. /четвъртък/, от 17.30 ч., в залата на Общинска администрация – втори етаж
ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение – относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Етрополе – Докл.: Кметът на общината
2. Предложение – относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за обществения ред – Докл.: Кметът на общината
3. Предложение относно: Приемане на ГФО на „МИР-И“ ЕООД, гр.Етрополе за 2016 г. – Докл.: Председателят на Комисията по бюджет, финанси, търговия, съобщения, местни данъци и такси
4. Предложение – относно: Приемане на ГФО на „МБАЛ Проф.д-р Александър Герчев-Етрополе“ ЕООД, гр.Етрополе за 2016 г. – Докл.: Председателят на Комисията по бюджет, финанси, търговия, съобщения, местни данъци и такси
5. Предложение – относно: Приемане на ГФО на „Медицински център I Етрополе“ ЕООД, за 2016 г. – Докл.: Председателят на Комисията по бюджет, финанси, търговия, съобщения, местни данъци и такси
6. Предложение – относно: Допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост през 2017година – Докл.: Кметът на общината
7. Предложение – относно: Възмездно придобиване на право на собственост върху имот № 224026, землище на с.Лопян, м,“Вълкански дол“, чрез изкупуване от Община Етрополе – Докл.: Кметът на общината
8. Предложение -относно: Предоставяне на свободни общински пасища, мери и ливади за иидивидуално ползване, приемане на годишен план за паша за 2017-2018 година и определяне иа правила за ползването на предоставени пасища, мери и ливади – Докл.: Кметът на общината
9. Предложение – относно: Разпореждане с имот -частна общинска собственост имот № 641.16, м,“Баш Самоков“, землище гр.Етрополе – Докл.: Кметът на общината
10. Предложение – относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост имот № 641.17, м.“Баш Самоков“, землище гр.Етрополе – Докл.:Кметът на общината
11. Предложение – относно: Разпореждане с имот -частна общинска собственост имот № 641.18, м.“Баш Самоков“, землище гр.Етрополе – Докл.:Кметът на общината
12. Предложение – относно: Обявяване на недвижим имот публична общинска собственост за частна общинска собственост – Докл.: Кметът на общината
13. Предложение -относно: Предоставяне за възстановяване на земеделски земи на наследниците на Димитър Иванов Станев – Докл.: Кметът на общината
14. Предложение – относно: Управление на имот-частна общинска собственост, находящ се на партерния етаж в жилищен блок „27 ноември“, кв.73 по ПУП на гр.Етрополе – Докл.: Кметът на общината
15. Предложение – относно: Допускане изменение на действащия подробен усгройствен план на град Етрополе в частта на кв.201, гр.Етрополе – Докл.: Кметът на общината
16. Предложение – относно: Допускане изменение на действащия подробен усгройствен план на с. Рибарица, община Етрополе в частта на УПИ VI – „За училище и обединено детско заведение ”, кв.17 – Докл.: Кметът на общината
17. Предложение -относно: Разрешение за изработване на подробен усгройствен план-план за застрояване за поземлен имот №389014 (бивш ПИ № 000388} в местността „Илиевото“, землище с.Войковец – Докл.: Кметът на общината
18. Предложение -/20,04.2017г. – относно: Одобряване на парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура ( трасе на електропровод) за захранване на поземлен имот №008028, землище гр.Етрополе – Докл.: Кметът на общината
19. Предложение – относно : Избиране на двама общински съветници за членове на Работна Група за наблюдение и оценка на изпълнението на Общински план за развитие на Община Етрополе – Докл.: Председателят на ОбС
20. Предложение -относно : Предоставяне на парична помощ на Петър Асенов Мирчев – Докл.: Председателят на ОбС
21. Предложение – относно : Предоставяне на парична помощ на Иван Петков Пастирков – Докл.: Председателят на ОбС
22. Предложение – относно : Предоставяне на парична помощ на Петко Тодоров Петков – Докл.: Председателят на ОбС

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.