Етрополе

У С Т А В на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ЗА ЕТРОПОЛЕ“

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1 (1) Сдружение с нестопанска цел „ЗА ЕТРОПОЛЕ“, наричано по-долу за краткост “Сдружението”, е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
(2) Сдружение с нестопанска цел „ЗА ЕТРОПОЛЕ“ е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.

НАИМЕНОВАНИЕ
Чл. 2 (1) Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието „ЗА ЕТРОПОЛЕ“. Наименованието може да се изписва и на чужд език.
(2) Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ номер.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС
Чл. 3 Седалището на Сдружение с нестопанска цел „ЗА ЕТРОПОЛЕ“ е област София, община Етрополе, гр. Етрополе, бул.“Руски“ №94

ЦЕЛИ
Чл. 4 Основни цели на сдружението са:
1. Да работи за пълноценното, хармонично и творческо развитие на личността на гражданите на територията на Община Етрополе.
2. Да работи в областта на образованието и културата, включително и чрез активно участие в културните и образователни проекти и програми на Общината;
3. Да работи за осигуряване на по-добри социално-битови условия на живот на гражданите на територията на Община Етрополе;
4. Да работи за реализиране на трудова заетост и развитие на гражданите на територията на Община Етрополе;
5. Да работи за развитието на демократично гражданство /гражданското образование/ и утвърждаване на демократичните идеи и ценности на общността;
6. Да работи за изграждането на местен капацитет и повишаване на обществената активност за изпълнение на дейности допринасящи за постигане целите на сдружението;
7. Да работи за възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание;
8. Да работи за създаване на благоприятна среда за обмен на знания и опит между поколенията;
9. Да работи за възпитаване на екологично отношение към заобикалящата природна и културна среда;
10. Да работи за създаване на навици за природосъобразен и здравословен начин на живот.
11. Да работи за популяризиране и стимулиране на доброволчеството като обществено-значима ценност;
12. Да работи за популяризиране и организиране на различните форми на туризъм;

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
Чл. 5 Средствата, с които сдружението ще постига своите цели са:
1. Полагане на личен труд и предоставяне на интелектуални и финансови ресурси за подпомагане;
2. Осигуряване на извършването на консултантска, техническа, административна и експертна помощ;
3. Организиране на дарителски акции, проекти за набиране на средства и други, както и популяризиране примера на дарителите;
4. Организиране провеждането на конференции, семинари, обучения, лекции, беседи, концерти, инициативи и други;
5. Разработване и реализация на проекти в областта на образованието, културата, историята, изкуството, туризма, здравеопазването и социалното подпомагане, опазването на околната среда, инфраструктурата, транспорта и др.
6. Осъществяване на контакти и взаимодействие със сродни организации в страната и чужбина, с държавните органи и органите на местното самоуправление и местната администрация, с фирми и други партньори;
7. Привличане на инвестиции за подпомагане на образователни, социални, здравни и културни мероприятия;
8. Подготвяне и разпространение на информационни материали – бюлетини, брошури, плакати и други;
9. Организиране и осъществяване на проучвания, свързани с нуждата за изграждане на капацитет на местно ниво за осъществяване на дейности по Стратегията;
10. Организира дейности, акции и кампании за защита и възстановяване на околната среда в рамките на закона и по установения от закона ред;
11. Работи за изграждането на ефективни партньорства между обществени и научни организации, правителствени институции, медии, местни общности и бизнеса в сферата на устойчивото развитие (селско и горско стопанство, туризъм);

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ
Чл. 6 Сдружението осъществява дейност в частна полза, като ще разходва имуществото си за осъществяване на целите, за които се създава.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 7 Предметът на основната нестопанска дейност на Сдружението е защита на обществените интереси, развитието на социалното предприемачество, гражданското общество, образованието, туризма, културата, изкуството и инфраструктурата на територията на община Етрополе и Република България, консултантска, техническа, административна и експертна помощ, организиране на дарителски акции, обучения, инициативи и други, разработване и реализация на проекти и пр.

СРОК
Чл. 8 Сдружението не е ограничено със срок.

ЧЛЕНСТВО
Чл. 9 Членове на сдружението могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица, които желаят да допринесат за постигане целите на сдружението.

Придобиване на членство
Чл. 10 (1) Членството в сдружението е доброволно.
(2) Кандидатът подава писмена молба до управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. Кандидатите – юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в сдружението.
(3) Представителите на община Етрополе и други общини се избират съгласно нормативните разпоредби на съответната общинската администрация.
(4) Управителният съвет внася молбата за гласуване задължително на следващото заседание на общото събрание. Членството се придобива от датата на решението на общото събрание.

Права и задължения на членовете

Чл. 11 Членовете на сдружението имат следните права:
– да участват в управлението на сдружението;
– да бъдат информирани за неговата дейност;
– да ползват имуществото на сдружението само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи;
– да се ползват от резултатите от дейността на сдружението съгласно разпоредбите на този Устав.

Чл. 12 Членовете на сдружението са длъжни:
– да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на сдружението;
– да участват в дейността на сдружението и да работят за осъществяване на целите му;
– да издигат авторитета на сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;
– да внасят в срок предвидените в настоящия Устав имуществени вноски.

Чл. 13 Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Чл. 14 Членовете на сдружението имат право да упълномощят трето лице да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им, което се извършва писмено и произвежда действие след писмено уведомяване на управителния съвет. В тези случаи те носят отговорност за неизпълнението на техните задължения от страна на овластеното лице.

Чл. 15 За задълженията на сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия устав имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.

Прекратяване на членство

Чл. 16 Членството в сдружението се прекратява:
– с едностранно писмено волеизявление, отправено до управителния съвет на сдружението;
– със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респективно прекратяване юридическата личност на член на сдружението;
– с изключването;
– с прекратяване на сдружението;
– при отпадане поради невнасяне до 2 (два) месеца от решението на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността на сдружението.
– неучастие в дейността на сдружението.

Чл. 17 (1) Член на сдружението може да бъде изключен с решение на общото събрание по предложение на управителния съвет, когато:
– нарушава предвидените в чл. 12 задължения;
– извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в сдружението несъвместимо.
(2) При маловажни случаи на нарушения по чл.12 управителния съвет определя с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, при неспазване на който прави предложението за изключение.

Чл. 18 (1) Отпадането се счита настъпило с вземането на решение за това от общото събрание, когато член на сдружението:
1. не е направил встъпителната си вноски по чл. 48 и/или чл. 49 в предвидения срок;
2. не е внесъл или е просрочил 2 (две) последователни вноски по членския си внос;
3. е преустановил участието си в дейността на сдружението, като не е присъствал на повече от 2 (две) последователни заседания на общото събрание и др.
(2) Горните обстоятелства се констатират от управителния съвет по документите на сдружението, който докладва отпадането на общото събрание и го отразява в документацията на сдружението.

Чл. 19 При прекратяване на членството сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилия членството си член на сдружението е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 20 Върховен орган на сдружението е общото събрание, негов управителен орган е управителния съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл. 21 (1) Общото събрание се състои от всички членове на сдружението.
(2) Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват.
(3) Членовете на сдружението могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или неограничен брой заседания на общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица.

Компетентност на общото събрание
Чл. 22 Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава;
2. приема /правилник за дейността на управителния съвет, правилник за извършване и отчитане на стопанската дейност, декларации и пр./;
3. избира и освобождава членовете на управителния съвет;
4. приема и изключва членове;
5. взема решение за откриване и закриване на клонове;
6. взема решение за участие в други организации;
7. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
8. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
9. приема бюджета на сдружението;
10. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
11. приема отчета за дейността на управителния съвет;
12. отменя решенията на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
13. взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настоящият Устав.

Свикване
Чл. 23 Общото събрание се свиква на заседание от управителния съвет на сдружението. Заседанието следва да се проведе в подходящо помещение в населеното място по седалището на сдружението.

Чл. 24 Инициатива за свикването му има управителния съвет. Една трета от членовете на сдружението имат право да поискат управителния съвет да свика общо събрание и ако той не отправи писмена покана в 2 (дву) седмичен срок от датата на писменото поискване, събранието се свиква от съда по седалището по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице съгласно ЗЮЛНЦ.

Право на сведения
Чл. 25 Поканата следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание, както и указание по чия инициатива се свиква. Поканата се поставя на мястото за обявления на адреса на управление на сдружението най-малко две седмици преди насрочения ден, както и се изпраща до всички членове на Сдружението на електронен адрес (посочен от всеки член) или по пощата при липса на такъв (на адрес посочен от всеки член).

Чл. 26 Към датата на отправяне на покана по предходния член писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, трябва да са на разположение на адреса на управление на сдружението и да се предоставят на всеки член при поискване.

Кворум
Чл. 27 (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.
(2) Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него.

Гласуване
Чл. 28 Член на сдружението няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:
1. него, негов съпруг или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Решения
Чл. 29 Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство /50% плюс 1 гласа/ от присъстващите. Решенията по чл. 22, т. 1 и 7 се вземат с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.
Чл. 31. Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието.

Протокол
Чл. 30 (1) За всяко заседание на общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.
(2) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на общото събрание, се завежда в нарочна книга.
(3) Всеки член, присъствал на общото събрание има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

Контрол
Чл. 31 Всеки член на сдружението, управителният съвет и прокурорът, могат да сезират съда по регистрацията на сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решение на общото събрание или съответствието му с този Устав. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на приемането му.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл. 32 (1). Управителният съвет се състои от минимум 3 (три) лица – членове на сдружението. Членовете на сдружението, които са юридически лица, могат да посочат за членове на управителния съвет лица, нечленуващи в сдружението.

Мандат
Чл. 33 Управителният съвет е с мандат от 5 (пет) години, като неговите членове могат да бъдат преизбирани неограничено.

Правомощия
Чл. 34 Управителният съвет:
1. представлява сдружението и определя обема на представителната власт на членовете си;
2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
3. избира председател на управителния съвет;
4. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на този Устав;
5. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
6. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
7. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително тази в обща полза, и носи отговорност за това;
8. определя адреса на сдружението;
9. приема правила за работата си;
10. взема решения по всички други въпроси, освен тези които са от компетентността на общото събрание на сдружението.

Заседания
Чл. 35 Заседанията на управителния съвет се свиква от председателя по негова инициатива, но не по-рядко от веднъж на 3 (три) месеца или на по-кратък интервал съобразно с дейностите по изпълнение на СМР, в случаите, когато е необходимо решение на УС, както и по писмено искане на всеки от неговите членове. Ако председателят не свика заседание в седемдневен срок от писменото поискване, такова се свиква от всеки от заинтересуваните членове.

Чл. 36 (1) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на управителния съвет. За присъстващо се счита лицето, с което има двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на самоличността му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(2) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.
(3) Относно протоколите за заседанията на управителния съвет се прилагат разпоредбите на чл.32.

Чл. 37 Заседанията се ръководят от председателя на управителния съвет, а в негово отсъствие – от избран от управителния съвет негов член.

Решения
Чл. 38 Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от присъстващите, а тези по чл.31, т.3 и 6 и чл. 14, ал. 2 ЗЮЛНЦ – с мнозинство от всички членове.

Прекратяване
Чл.39 Правомощията на членовете на Управителния съвет се прекратяват предсрочно:
1.по решение на Общото събрание;
2.по тяхна писмена молба, отправена до Управителния съвет.
При предсрочно прекратяване на правомощията на член на управителния съвет, Общото събрание на Сдружението избира нов член.

Контрол
Чл. 40 Всеки заинтересуван член на сдружението може да оспори пред общото събрание решение на управителния съвет, което е взето с противоречие със закона, този Устав или предходно решение на общото събрание. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Отговорност на членовете на управителния съвет
Чл. 41 Членовете на управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на сдружението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Чл. 42 Управителният съвет избира от своя състав председател, като с решението си определя и негови функции и правомощия извън посочените в устава.
Чл. 43 Първият председател на Управителния съвет на сдружението се избира от учредителното събрание, измежду членовете на избрания управителен съвет.

Правомощия
Чл. 44 Председателят на Управителният съвет:
1.свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;
2.представлява Сдружението пред трети лица;
3.може да преупълномощава трети лица с отделни свои права;
4.назначава и освобождава служители;

Прекратяване
Чл.45 Правомощията на Председателя на управителния съвет се прекратяват предсрочно в следните случаи:
1.по решение на Общото събрание, прието по предложение на повече от 1/3 от членовете му;
2.по негова писмена молба, отправена до Управителния съвет.

При предсрочно прекратяване на правомощията на Председателя, управителния съвет на Сдружението избира нов Председател.

Чл. 46 Председателят на управителния съвет няма право да извършва разпоредителни действия и да обременява с тежести недвижимите имоти на сдружението.

ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ
Чл. 47 Общото събрание може да реши функциите на Управителен съвет да се изпълняват и от едно лице – Управител.

Мандат
Чл. 48 Мандатът на Управителя е 5 (пет) години. За редовно избран Управител, се счита канидатът получил най-голям брой гласове.

Правомощия
Чл. 49 Управителят има всички правомощия на Управителния съвет, разписани в Устава и ЗЮЛНЦ.

Прекратяване
Чл.50 Правомощията на Управителя се прекратяват предсрочно в следните случаи:
1.по решение на Общото събрание, прието по предложение на повече от 1/3 от членовете му;
2.По негова писмена молба, отправена до Общото събрание.
При предсрочно прекратяване на правомощията на Управител, Общото събрание на Сдружението избира нов.

ИМУЩЕСТВО
Чл. 51 Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани от закона.

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА
Чл. 52 Източници на средства на сдружението са имуществените вноски на членовете, финансиране по европейски и национални програми, стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав, дарения от физически и юридически лица, спонсорство.

Имуществени вноски на членовете
Чл. 53 Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето им.

Чл. 54 (1) Всички членове на сдружението – юридически лица дължат годишен членски внос в размер на 100 (сто) лева, платим до 30 Януари на всяка следваща година, като за забава не дължат лихва (но само в случаите, че членският внос е внесен 100% до края на всяка календарна година).
(2) Всички членове на сдружението – физически лица дължат годишен членски внос в размер на 20 (двадесет) лева, платим до 30 Януари на всяка следваща година, като за забава не дължат лихва (но само в случаите, че членският внос е внесен 100% до края на всяка календарна година).
(3) Встъпителната вноска е равна на годишния членски внос на физическите и юридическите лица дължима до 1 (един) месец след излизане на съдебното решение за регистрация на Сдружението.

Чл. 55 При приключване на годишния баланс със загуба общото събрание може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете за покриването й с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

Стопанска дейност
Чл. 56 (1) Сдружението извършва следната допълнителна стопанска дейност:

1. Организиране и провеждане на мероприятия;
2. Организиране и провеждане на обучения;
3. Предоставяне на консултански, технически и експертни услуги;
4. Създаване и маркетинг на нови продукти;
5. Изграждане на специализирана инфраструктура;
6. Разработване на бизнес планове;
7. Подготовка на проектни предложения и попълване на проектна документация;
8. Специализирани консултации относно разработване и изпълнение на проекти;
9. Подизпълнителство по проекти на местно, регионално и национално ниво;
10. Партньорство при изпълнението на проекти с външно финансиране;
11. Разработване и разпространение на рекламни и информационни материали и други предмети;
12. Осъществяване на други дейности, които не са в противоречие с българското и международното законодателство.

(2) Сдружението няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основна дейност, предвиден в настоящия Устав, и ще ползва приходите от нея само за постигане целите на сдружението.
(3) Извършването на дейността по алинея първа се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират.
(4) Сдружението не разпределя печалба.

КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл. 57 Общото събрание и управителният съвет на сдружението водят книги за протоколите от всички проведени заседания. Председателстващите заседания и лицата, изготвили протоколите, ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието им.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ
Чл. 58 Сдружението може да се преобразува в друго юридическо лице с нестопанска цел с единодушно решение на Общото събрание.

ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 59 Сдружението се прекратява:
1. по решение на Общото събрание;
2. по решение на окръжния съд по седалището в случаите на чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ.

ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 60 (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.
(2) Ликвидацията се извършва от управителния съвет, а в случаите на чл. 13, ал. 4 и чл. 14, ал. 3 ЗЮЛНЦ ликвидаторът се определя от окръжния съд по седалището.
(3) Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото и едва след това на недвижимото имущество на сдружението.

Имущество след ликвидация
Чл. 61 (1) Ако Общото събрание не е взело решение за разпределяне на имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, ликвидаторът осребрява имуществото на Сдружението и го разпределя между членовете, съобразно направените от тях вноски.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1 . Този Устав е приет на учредително събрание за създаване на Сдружение с нестопанска цел „ЗА ЕТРОПОЛЕ”, проведено на 24.06.2017 г. в гр. Етрополе.
§ 2. Списъкът на учредителите, подписали Устава да се счита неразделна част от този Устав.
§ 3. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.

 

За Етрополе

 

 

 

0 отговори

Напишете коментар

Включете се в дискусията
Заповядайте!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.