*

 

ОБРАЗОВАНИЕ

Митко Eмилов Златанов е роден през 1981 г. в гр. София. През 1999 г. завършва Средно художествено училище за приложни изкуства, София, специалност „Дърворезба“. Същата година започва обучението си в специалност „Скулптура“ на Национална художествена академия, където през 2006 г. се дипломира с магистърска степен при проф. Крум Дамянов.
През 2005 г., като стипендиант на австрийската програма „Kulturkontakt“ за подпомагане на студенти от източна Европа, специализира в “Скулптурен симпозиум в камък“ към Международна лятна академия за изобразителни изкуства, Залцбург при проф. Сузане Тун и проф. Милош Клупач.
През 2007 г. се дипломира в специалност „Учител по изобразително изкуство 1-12 клас“ в НХА.
През 2012 г. е приет за редовен докторант в катедра „Скулптура“ на НХА и през 2016 г. успешно защитава дисертационния си труд на тема „Монументите-ансамбли в България от 60-те до 80-те години на ХХ век. Архитектурно-скулптурното взаимодействие в пространствената структура“. В следствие на това той придобива Образователната и научна степен „доктор“ в научна специалност „Изкуствознание и изобразителни изкуства“.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

От 2006 г. до 2008 г. работи като хоноруван преподавател по Скулптура в Профилирана гимназия за изобразителни изкуства „Николай Райнов“, София.
От 2008 г. до 2016 г. работи като хоноруван преподавател по „Моделиране“ в катедра „Рисуване и моделиране“ към Архитектурния факултет на Университет по архитектура, строителство и геодезия, София. През 2017 г. е назначен като „главен асистент“ към същата катедра.
От 2016 г. заедно с Теодора Добрева-Златанова водят курс по „Изобразително изкуство“ за деца 1-7 клас в ЧОУ „Изгрев“, Панчарево, София.

ТВОРЧЕСТВО

Научно-изследователските интереси на Митко Златанов се разполагат в областите на: синтеза на изкуствата, теорията на художествената композиция, мемориалното архитектурно-скулптурно творчество, педагогиката на изобразителното изкуство и др.
Художественото му творчество в сферата на пластичните изкуства попада и в монументалната, и в декоративната пластика, и в изящното, и в приложното изкуство. Особен интерес проявява към единството във взаимодействието между скулптурата и архитектурата. Както и към интегрирането на произведението на скулптурата в природната среда. Скулптурният портрет, алегорията, фигуративната и „нефигуративната“ пластика са обекти на неговите търсения.
Работи във всички естествени материали: камък, дърво, метал, керамика и др.
Участва в общи изложби в страната и в чужбина, в национални и в международни форуми за скулптура. Осъществил е реализации на монументални творби.