На 13.07.2020 г. /понеделник/ от 20:00 часа по 7/8 ТВ в предаването „Студио Хъ“ ще гостува председателят на НДБГ – етрополецът Йордан Гаврилов.

На 13.07.2020 г. /понеделник/ от 20:00 часа по 7/8 ТВ в предаването „Студио Хъ“ ще гостува председателят на НДБГ – етрополецът Йордан Гаврилов. Темата ще е медно находище „Елаците – МЕД“ АД, концесиите за добив на подземни богатства в България, тяхното влияние върху населените места, в които се намират, природата, доходите и проблемите на жителите на общините.

Сдружение За Етрополе

КАКВО СВЪРШИХМЕ И КАКВО ПРЕДСТОИ НА СДРУЖЕНИЕ „ЗА ЕТРОПОЛЕ“ 2017 – 2020 година

По повод третата годишнина от старта на Сдружение „За Етрополе“, представяме на вашето внимание, това което постигнахме и онова което предстои да постигнем.

1. Поставихме указателна табела на разклона за Манастир „Света Троица“.
2. Стартира сайта www.zaetropole.com
3. Издадохме няколко разкази в картини (комикси), както и следните книги:
4. Комикс за „Железния генерал“.
5. Комикс „Етрополе – една история в рисунки“.
6. Книгата с разкази на Христо Христов – „Жажда“.
7. Стихосбирката на Виолета Томова – „Бяло обичане“.
8. Стихосбирката на Цветина Николова – „Стихове във времето“.
9. Книгата с разкази на Володя Вълов – „Да заровим томахавките“.
10. Организирахме конкурсите „Етрополец на годината- 2019“ и „Етрополе в обектива“.
11. Паметника на генерала от пехотата Павел Христов е факт.
12. Кандидатствахме по програмата на фондация „ЛАЛЕ“ – „Силата на семейството и общността“.
Целите, които сме си поставили са следните:
1. Да реновираме чешмата при паметника на генерал Павел Христов.
2. Да проведем конкурсите „Етрополец на годината- 2020“ и „Етрополе в обектива“.
3. Да издадем сборника, които сме подготвили „Славни Етрополци“.
4. Да започнем работа по консервиране останките на еврейската кула „Колото“ в Етрополе.
5. Да издадем готовите нови три комикса свързани със гордата история на нашия град.
6. Подготвили сме за издаване и три книги на местни автори.
7. Да стартираме и осъществим проект за паметник на Апостола на Свободата Васил Левски в Етрополе.

С почит и уважение:
Борил Караканов – председател на Сдружение „За Етрополе“

МВР - Етрополе

Поздравителен адрес от кмета на община Етрополе по случай професионалния празник на МВР

ДО
Г-Н ГЕОРГИ СТАМЕНОВ
И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РУ НА МВР – ЕТРОПОЛЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАМЕНОВ,
УВАЖАЕМИ СЛУЖИТЕЛИ,

За мен е удоволствие да Ви поздравя по случай Професионалния празник на МВР – 5 юли!
В този празничен за Вас ден изразявам своето уважение и признателност за това, че всички Вие изпълнявате служебния си дълг за осигуряване сигурността на гражданите,повишаване на общественото доверие и авторитета на институцията с висок професионализъм и отговорност!
От сърце Ви пожелавам здраве, лични и професионални успехи, силен дух и непоклатима воля!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

С уважение,

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, РЕКОЛТАТА И ГОРИТЕ ОТ ПОЖАРИ.

НАПОМНЯМЕ ВИ АБСОЛЮТНАТА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА ЗА ИЗГАРЯНЕ НА РАСТИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ!

Законът за опазване на земеделските земи забранява изгарянето на стърнища и други растителни остатъци в тях.
Не палете огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня.
В дворовете палете огън само, ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.). Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата.
Никога не оставайте накладения огън без наблюдение!
Не палете огън в междублоковите пространства, където са паркирани много автомобили, както и в близост до бензиностанции и газостанции, складове за леснозапалими и горими течности.
Особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да проявяват пастири, козари, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти.
Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горския фонд.
Особенна е отговорността за недопускането на пожари на председателите на кооперации, собствениците и ползвателите на селскостопански земи, както и на кметовете на населените места.
За да бъде опазена реколтата за работа в узрели зърнени масиви се допуска само изправна земеделска техника (удостоверено със специален стикер) и на изправна транспортна и друга техника, оборудвана с пожарогасители и монтирани искрогасители на димоотводните тръби.
При движение на земеделската и транспортната техника не бива да се допуска буксуване и допир на ауспуха до суха растителност.
Не се допуска паркиране и ремонтиране на земеделска и транспортна техника в и в близост до узрели зърнени масиви.
При откриване на признаци на пожар в полето търсете най-бързата възможност за подаване на съобщение на пожар на тел. 112.

ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ ОТ ПОЖАРИ:

Горските пожари нанасят сериозни щети на околната среда. Те се разпространяват бързо на големи площи в пресечени местности и труднодостъпни за противопожарната техника места. Сухото време, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка. Характерно за горските пожари е това, че (вследствия на вятъра и турболентните въздушни течения при пожар) фронтът на пожара често променя посоката си. Поради това за ликвидирането им се изискват значителни сили и средства. Пожарната статистика показва, че в 1 % от случаите горските пожари се причиняват от мълнии, а в останалите 99 на сто причина за огнените бедствия е била човешката небрежност. За да опазим зеленото богатство на страната от пожари, стриктно трябва да спазваме противопожарния ред в горите.
Особено бдителни по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да сме както в гората, така и в близост до залесени площи. Горската постеля от изсъхнали листа и треви е леснозапалима дори от сравнително слаби източници на запалване с краткотрайно действие като например хвърлена кибритена клечка, което допринася за бързото разпространение на горенето.

Повишена пожарна опасност крие небрежното пушене. Хвърлянето на неугасени фасове може да породи запалителния ефект на бомба. Не изхвърляйте фасове от автомобилите, с които преминавате покрай или през горски участъци.
Не бива да се изхвърлят стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефектът на лупа, което да доведе до запалване на сихи треви и растителни остатъци.
Всички моторни превозни средства, които наблизат в горите, трябва да са съоражени с искрогасители.
Не палете огън в гората, освен на обозначени специално устроени за това туристически места. Преди да запалите огън се уверете, че има осигурени количества вода за загасяване на огъня при поява на вятър и при тръгване. Подгответе тупалки – от гума или от зелени клони, с които да действате в случай на възникване на пожар.
Никога не палете огън при наличие на вятър – той може да разнесе искри и топли частици на големи растояния
Разчистването от сухи клони и др. на горски участъци трябва да става чрез извозване на определените за това места. Забрането е унищожаването им чрез изгаряне!
Особено отговорно по отношение на мерките за пожарна безопасност в горите трябва да бъде поведението на туристи, ловци, гъбари, секачи и др.
Ако Вие сте собственици на гори, трябва да знаете, че сте задължени да спазвате и изпълнявате всички лесоустройствени мероприятия, които са предвидени в нормативната уредба по отношение на стопанисването на горите. Проучете задълбочено нормативната уредба и търсете съдействието от компетентните органи.
При забелязване на признаци на пожар в гората (дим, мирис на изгоряло и пламъци) е необходимо бързо да оцените обстановката – възможно най-точно да се ориентирате за мястото на възникване на пожара, фронтът на придвижване на горенето и скоростта на разпространение на пожара. Ако имате информация за хора, пребиваващи в близост до огнището на запалване, от вас зависи техният живот чрез своевременното подаване на точно съобщение за пожар от най-близкото място с мобилна и телефонна връзка.
Ако запалването е в начална фаза с пръст, пясък и тупалки от зелени клони пожарът може да бъде предотвратен. Ако сте в група, един от вас трябва да съобщи за възникналия пожар, а останалите – да обединят усилията си за локализиране на запалването до пристигането на органите за пожарна безопасност и защита на населението и гасаческите групи, сформирани от кметовете на населените места за участие в гасенето на горски пожари.
В условия на пожар пазете дрехите си от запалване, особено ако са от изкуствена материя, и задължително предпазвайте дихателните си пътища чрез намокрени кърпи и др. Тъкани.
При опасност от бързо усложняване на обстановката търсете безопасен път за напускане – в посока, обратна на вятъра или по дерета с вода.
След като избегнете опасността лично за себе си, не бива да ви напуска мисълта по най-бързия начин да подадете съобщение за забелязания от вас пожар – на тел. 112, в местното държавно горско стопанство или в кметството на населеното място.
Ако от Вашия автомобил забележите признаци на горски пожар, незабавно подайте съобщение за пожара на телефон 112! Вашата съобразителност може да предотврати големи щети и да спести значителни разходи по овладяването на усложнената обстановка.

Източник: РСПБЗН – Етрополе

ТРИДЕСЕТ ГОДИНИ СЪЮЗ НА НЕЗАВИСИМИТЕ БЪЛГАРСКИ ПИСАТЕЛИ

Съюзът на независимите български писатели навърши тридесет години от създаването си и е в своята идейно-естетическа зрялост. Той възниква след демократичните промени у нас и е създаден на 24 април 1990 г., когато в княжевското читалище се събират десетки писатели с по няколко издадени книги, но отхвърлени по лични и политически причини от официалното статукво. Те създават нова писателска организация като надпартийно, неполитическо художествено сдружение, което споделя идеите за хуманен свят, сближаването и приятелството между народите, демократичните принципи за устройство на обществото, българските национални интереси, традиции и нраВи, обединява усилията със сродни творчески организации у нас и в чужбина, които споделят същите или подобни идеи и принципи и ратуват за защита и възход на бъл¬гарския език и духовност, на литературната мисъл и за висока нравственост в творческия свят.
Съюзът на независимите български писатели е оригинален писателски глас: при нас членуват творци от различни Възрасти с различни политически и естетически пристрастия, но свързани от талант, родолюбив и нравствени стойности. Няма политизация и идеологизация, всеки има право на личен избор и лично мнение – основен критерий е художествеността и литературните творби, а не субективността, колкото и да е неизбежна при оценките и реализацията на идейните замисли. Председатели на СНБП са били Владимир Свинтила, Иван Богданов, Стоян Радев, Марин Кадиев. Имало е съпредседателство от Иван Вълов, Стоян Етърски и Стоян Радев.
Днес в Съюза членуват 190 литературни творци на писаното слово.
Между тях са и четирима от Етрополска община: Бистра Александрова, Иван Иванов, Христо Христов и Даринка Лакова-Дария.
По повод 30-та годишнина, ръководството на Съюза на независимите български писатели събра творби от своите членове и издаде юбилеен сборник с поезия и проза.
В него, както вече споменахме, участват със свои произведения и нашите литературни творци:

  • Бистра Александрова – със стихотворенията „Нещо”, „Такава” и „Синьо и бяло”.
  • Иван Иванов – с разказа „Есен”
  • Христо Христов – с разказа „Лъжата”
  • Даринка Лакова-Дария – със стихотворенията „Чуждите звезди”, „Сънувах” и „Мама”
    Сборникът е само за лично ползване от авторите и не се продава на

Поздравление по случай Петровден – Празника на Община Етрополе от г-н Димитров- Кмет на Община Етрополе

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Приемете моите поздравления по случай Петровден – Празника на община Етрополе, който отбелязваме в Деня на Светите Апостоли – Петър и Павел.
Всяка година на 29 юни ние отдаваме своята заслужена почит към загиналите във войните 1868-1918 година етрополци, обединяваме чувствата си към родния град и си пожелаваме добруване – за нас, за нашите деца и родители!
Днешният ден е повод за гордост и удовлетворение. Ден за равносметка от постигнатото досега. В трудните времена, в които живеем, успяхме да мобилизираме сили и да проявим най-добрите си качества – солидарност, дисциплина, доброволчество, които показват,че ценностите са живи.
Благодаря на всички за подкрепата, която получаваме, за да развиваме община Етрополе, да продължаваме да предоставяме качествени социални услуги, да ремонтираме детски градини, улици и площадки… Постигнатото е предизвикателство за нас да бъдем по-отговорни и да полагаме повече усилия, да вървим уверено напред и да се стремим към нови успехи.
Днес сърцето на всеки от нас се вълнува от радостта и емоциите на различните събития, от надеждите и желанията ни да продължим развитието на град Етрополе като европейски град. Обединява ни и отговорността това да бъде лична кауза на всеки етрополец, защото само с общите ни усилия и съпричастност – и в празниците и в делниците, ще съградим нашето общо бъдеще такова, каквото го желаем.
В днешния празничен ден, нека си пожелаем здраве и благоденствие.
Нека ни закрилят светите равноапостоли Петър и Павел.
Нека имаме вяра, сили, кураж и увереност за доброто на нашия град!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

Живи Разкази

Излезе от печат книгата на Христо Христов „Живи разкази”

Днес излезе от печат втората книга на нашия съгражданин Христо Христов, която е нарекъл „Живи разкази”. Заглавието напълно отговаря на съдържанието – на по-голямата част разказаното е по авторови спомени или споделени от негови приятели. Условно ги е разделил на две части: „сериозни” и „хумористични”. Хуморът го има и в т.н. „сериозни разкази”.
С тази си книга Христо Христов се очертава като добър разказвач на къси разкази. В малкото пространство между увода и заключението се побира цяла една история, която може да се разпростре и на повече страници.
Книгата е дело на издателство „Българи” и излезе с финансовата подкрепа на „Геотехмин“ ООД и логистичната такава на Борил Караканов. Собственикът на издателството Николай Тодоров сподели, че писането на къси разкази е най-трудният от всички литературни жанрове. При Христо Христов се получава, като разказаното се чете с лекота, заради народния език и майсторски поднесеното съдържание.
Освен разказите, в книгата има още два раздела: „Из философията на живота” и „Хора, които срещаме всеки ден” – интервюто с Иванка Антонова Гръбчева – доайенът на телевизионните режисьори в БНТ, която има зад гърба си стотици емисии “По света и у нас”, над 60 “Панорами”, над 150 събитийни предавания и уникалните на брой 500 предавания с Тодор Живков.
От 25 юни, книгата ще може да се намери в книжарницата на Тошко, в офиса на ДЗИ в Етрополе или чрез пряк контакт с автора.
На бъдещите читатели пожелаваме приятни мигове с едно интересно четиво, което Христо Христов ни поднася в своята книгата „Живи разкази”.

Поздравителен адрес от г-н Димитров – Кмет на Община Етрополе

УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ,
Поздравявам Ви с успешното завършване на средното Ви образование.
Вие завършвате един етап от живота си и тръгвате по пътя на своето професионално развитие. От тук нататък Вашите отговорности ще бъдат много повече, трудностите в живота Ви няма да липсват. Затова имайте смелостта да мечтаете и куража да се срещнете с непознатото и неизвестното.
Желая Ви да продължите образованието си в добри университети, да се реализирате успешно в сферата, която желаете. Не забравяйте своите учители и съученици и помнете, че тук е Вашият дом и че Вашият роден град има нужда от младостта Ви, силата Ви и знанията Ви.
Животът е пред Вас и Ви очаква да го изживеете по най-добрия начин. Бъдете здрави!

НА ДОБЪР ЧАС!

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

ТРАДИЦИЯ - ЕТРОПОЛЕ

РК „Традиция“- гр. Етрополе проведе събрание

В неформална обстановка на 20.06.2020 година от 19:00 часа в гр. Етрополе се проведе събрание на Регионален клон ,,Традиция‘‘- гр. Етрополе.
Григор Генчов (председател на регионалния клон) направи отчет на свършеното до момента, обсъдиха се и евентуалните бъдещи участия на дружеството в условията на Ковид 19. Бяха приети трима нови членове на „Традиция“ – Етрополе.
Почетен гост на събранието бе председателя на НД „Традиция“ – Огнян Маринов.

МБАЛ „ПРОФ. Д-Р „АЛЕКСАНДЪР ГЕРЧЕВ” ПОЛУЧИ ДАРЕНИЕ ОТ КАМПАНИЯТА „КАПАЧКИ ЗА БЪДЕЩЕ”

На 17 юни МБАЛ „Проф. д-р „Александър Герчев” ЕООД получи дарение от благотворителната кампания „Капачки за бъдеще”, която се провежда в цялата страна. Новите придобивки за общинската болница са 6 бр. легла за новородени, 2 бр. лампи кокичета и 1 бр. инфузионна помпа, предназначена за продължително вливане на малки количества инфузионни разтвори при строго определен дебит, който може да се задава в зависимост от лекарското предписание.
Управителят на МБАЛ „Проф. д-р „Александър Герчев” ЕООД д-р Галя Василева изказа благодарности на колектива, който стои зад фирмата-доставчик и инициативата „Капачки за бъдеще“, а от днес бебешките легълца вече очакват първите си най-малки ползватели.