*

Първият инициатор и основател на музейното дело в Етрополе е Арександър Тацов. Като директор на местната прогимназия, той смятал като много полезна една музейна сбирка към училището. След Тацов събирането на експонати продължил Димитър Бончов Тунджев (като директор на прогимназията).
Неизвестно поради какви причини събраната експозиция била пренесена в читалището.Тук не били проявени и най-елементарни грижи и мого експонати изчезнали.
През 1925г. в София, при един разговор Между Иван Иванов Кацаров и Кръстьо Гаврилов Матеев върху стопанската възмога на града, възникнал въпросът и за събиране и опазване на старините. Изтъкнала се необходимостта от организирано провеждане на една такава акция. По тяхно предложение, към читалището бил изграден ИСТОРИЧЕСКИ КОМИТЕТ с две задачи:
1. Събиране на стари веществени и писмене документи , които да послужат за създаването на музейна сбирка в града, която да прерасне в Градски Исторически Музей. Като отговорник за провеждането на тази задача бил поставен Кръстьо Гаврилов Матеев. Прието е било на същия да се дава възнаграждение.
2. Да се съберат, проучат и обработят материалите за историята на града. Тази задача била възложена на Иван Кацаров, който от дълги години събира и проучва материалите свързани с историята на града.
Започнала усилена работа. Създадената експозиция била подредена в старото училище при църквата “Свети Георги”. Временни витрини били изработени от учителите при професионално техническото училище по дървообработване в града.
Музейната сбирка била открита на 08.08.1958г. от ген. Димитър Гръбчев, който винаги е проявявал интерес към музейното дело в Етрополе.
За създаването на музейната сбирка са положили усилия следните лица:
1. Кръстьо Гаврилов Матеев- проявява дейност в събиране на експонати. Като уредник на музейната сбирка е взел участие в регистрацията на експонатите, регистрирането и опазването на много други експонати, както и пропагандиране на музейното дело в града.
2. Иван Иванов Кацаров- доброволен струдник, събирал дълги години експонати, обработвал ги и ги консултирал с водещи учени, взел ръководно участие в научната обосновка на експозицията, според историческото време, регистрацията, анотацията на текстовете и пропагандиране на музейното дело и историческото минало на Етрополе. Първата подредба на експозицията на музея е съобразена с изработения от него тематика- експозиционен план.
3. Григор Николов Григоров- като председател на читалището и историческия комитет към него, своевременно и настойчиво е провел всички организационни задачи, кореспонденцията с различни институции, учреждения и лица. Подпомагал е всяка инициатива, която се нуждаела от неговото участие. Решавал е и е осъществявал всички разходи.
4. Атанас Павлов Туджаров- подпомагал е редовно всички начинания свързани с историческия комитет, като дарител и добър съветник във всички мероприятия свързани с музейното дело.
5. Свещеник Стефан Стоянов Аламанов- като член на музейния съвет е полагал усилия за изграждане на музейната сбирка. Поставил е на разположение горния етаж на училищната сграда в църквата “Свети Георги” за разполагане на Музейната сбирка. В долния етаж на същата постройка е дал за разполагане на фондовия склад на сбирката. Предоставил е своята канцелария при църквата за канцелария на музея. Взел е участие и в подреждането на експозицията.
6. Павел Илиев Кисев- дейно участвал в почистването и подреждането на музейната експозиция в съответните витрини.
7. Витрините на музейната сбирка са изработени безплато от следните учители в Професионално-техническото училище в града:
Васил Бончев Йотов, Петко Василев Петков, Иван Ценов Матеев, Янко Василев Йотов, Начо Павлов Божков, Нино Стаменов Рендаков, Георги Стефанов Кътев, Иван Генчев Иванов, Димитър Кръстев Мишев и Ангел Иванов Григоров.
Тематико-експозиционния план за зареждане на музея в приспособената и ремонтирана стара конашка сграда в града е изготвена от Иван Кацаров, със съдействието на Венелин Димитров, чиято работа е изключително техническа.
Историческият музей в гр. Етрополе е открит на 7. ХІІ. 1958 год. в сградата на бившето Килийно училище в двора на църквата „Свети Георги”. На 30. ХІІ. 1968 г. в реставрираната сграда на бившия Конак се открива нова експозиция на музея. Настоящата експозиция на Исторически музей – гр. Етрополе е изцяло обновена през 1992 г. Сградата на бившия Конак е строена през 1853 – 1870 г. от етрополските майстори Дено и Цветко и е архитектурен паметник на културата. Експозицията на музея представя богатото културно – историческо наследство на община Етрополе в 10 експозиционни зали: Археология, Етнография, Занаяти ХVІв.-ХVІІ в., Занаяти ХVІІІв.-ХІХ в., Занаяти ХІХ в.-ср. ХХв., Просветно дело, Етрополска калиграфско-художествена школа от ХVІІ в., Национално-освободителни борби, Видни етрополци и Дарителство. Показани са над 1200 културни ценности, много фотоси и документи.
Исторически музей – гр. Етрополе е включен в Движението „Опознай България – 100 национални туристически обекта” под № 63.