*

Основни цели на сдружението са:

 1. Да работи за пълноценното, хармонично и творческо развитие на личността на гражданите на територията на Община Етрополе.
 2. Да работи в областта на образованието и културата, включително и чрез активно участие в културните и образователни проекти и програми на Общината;
 3. Да работи за осигуряване на по-добри социално-битови условия на живот на гражданите на територията на Община Етрополе;
 4. Да работи за реализиране на трудова заетост и развитие на гражданите на територията на Община Етрополе;
 5. Да работи за развитието на демократично гражданство /гражданското образование/ и утвърждаване на демократичните идеи и ценности на общността;
 6. Да работи за изграждането на местен капацитет и повишаване на обществената активност за изпълнение на дейности допринасящи за постигане целите на сдружението;
 7. Да работи за възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание;
 8. Да работи за създаване на благоприятна среда за обмен на знания и опит между поколенията;
 9. Да работи за възпитаване на екологично отношение към заобикалящата природна и културна среда;
 10. Да работи за създаване на навици за природосъобразен и здравословен начин на живот.
 11. Да работи за популяризиране и стимулиране на доброволчеството като обществено-значима ценност;
 12. Да работи за популяризиране и организиране на различните форми на туризъм;

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ


Чл. 5 Средствата, с които сдружението ще постига своите цели са:

 1. Полагане на личен труд и предоставяне на интелектуални и финансови ресурси за подпомагане;
 2. Осигуряване на извършването на консултантска, техническа, административна и експертна помощ;
 3. Организиране на дарителски акции, проекти за набиране на средства и други, както и популяризиране примера на дарителите;
 4. Организиране провеждането на конференции, семинари, обучения, лекции, беседи, концерти, инициативи и други;
 5. Разработване и реализация на проекти в областта на образованието, културата, историята, изкуството, туризма, здравеопазването и социалното подпомагане, опазването на околната среда, инфраструктурата, транспорта и др.
 6. Осъществяване на контакти и взаимодействие със сродни организации в страната и чужбина, с държавните органи и органите на местното самоуправление и местната администрация, с фирми и други партньори;
 7. Привличане на инвестиции за подпомагане на образователни, социални, здравни и културни мероприятия;
 8. Подготвяне и разпространение на информационни материали – бюлетини, брошури, плакати и други;
 9. Организиране и осъществяване на проучвания, свързани с нуждата за изграждане на капацитет на местно ниво за осъществяване на дейности по Стратегията;
 10. Организира дейности, акции и кампании за защита и възстановяване на околната среда в рамките на закона и по установения от закона ред;
 11. Работи за изграждането на ефективни партньорства между обществени и научни организации, правителствени институции, медии, местни общности и бизнеса в сферата на устойчивото развитие (селско и горско стопанство, туризъм)