*

   Във връзка със зачестилите пожари в жилищата на територията на община Етрополе вследствие на претоварване на електрическите инсталации, неизправни и необезопасени димоходи на комините и неизправни отоплителни уреди, РС”ПБЗН” – Етрополе отправя апел към всички граждани на общината за извършване на проверки на ел. инсталациите и ел. предпазителите, както и почистване на димоходите на комините и отоплителните уреди и своевременно отстраняване на констатираните неизправности на същите за пожаробезопасна експлоатация!!!

При пожари

При пожар или авария позвънете на тел. 112 или градски телефон

0720 -6-22-22.

• Съобщете:

– Кой се обажда (Вашето име);

– Отчетливо и бавно кажете какъв е проблема: „пожар“, „авария“ имали пострадали или застрашени хора след това посочете адреса (град, квартал, улица, №, близка пряка).

• Ако имате ранени хора извикайте незабавно за помощ на висок глас.

• Без да поемате излишен личен риск – опитайте се да загасите пожара с пожарогасител или с подръчни средства. Как се прави това с пожарогасител?:

– Издърпайте обезопасяващия щифт;

– Натиснете ръчката и насочете струята близко до основата на пламъците;

– Дръжте здраво насочващото устройство.

• Спрете гасенето на пожара ако забележите, че той се разпространява към горната част на помещението или в посока изхода и незабавно избягайте навън.

• Затворете прозорците и вратите на помещенията преди да ги напуснете.

• Излезте бързо навън без да мислите за ценности и пари. Не се връщайте обратно.

• За евакуация използвайте евакуационните стълбища или аварийните такива. В никакъв случай не използвайте асансьорите.

• Ако сте в асансьор по време на пожара спрете на най-близкия етаж и го напуснете.

• Ако при Вашата евакуация евакуационни пътища са задимени, започнете да се движите възможно най-ниско, защото там температурата е по-ниска и видимостта е по-добра.

• При невъзможност да напусните Вашето жилище, в следствие на дим или висока температура, отидете в банята, затворете вратата, поставете мокри кърпи под вратата и изчакайте служителите от пожарната.

• Когато сте в помещения с много хора (театри, кина, спортни зали, стадиони, търговски центрове и т.н.) и бъде подаден сигнал за пожар направете следното:

– най-важно е да не изпадате в паника и да запазите спокойствие. Вашата паника може да бъде предадена и на хората около Вас;

– следвайте евакуационните знаци и напуснете помещенията без да измествате и блъскате останалите хора;

– за излизане от помещенията използвайте евакуационните пътища и изходи. Не скачайте от височини.

– не се връщайте обратно в сградата ако сте забравили нещо.

Мерки за предотвратяване на пожари:

      Пожарът е неконтролирано горене, което нанася щети.

   За да има процес на горене е необходимо създаването на горима среда и наличието на източник на запалване. Това означава, че за процеса на горене трябва да са налице три предпоставки: наличие на горими материали, на кислород за поддържане на горенето и източник на запалване. Всички мерки за пожарна безопасност (правила, норми и др.) са основани на елиминиране на една от тези три предпоставки и намаляване на влиянието на опасните фактори при пожар за здравето и живота на хората.

   Не само откритият огън може да бъде източник на запалване, а и нагрети предмети над температурата на запалване на дадено вещество (материал). Чрез процеса на топлопренасяне запалване може да възникне в място (помещение), което не е в съседство с източника на топлина.

   Често опасните фактори на пожара върху човешкия организъм се подценяват. Това е не само високата температура, а на първо място отделяните токсични продукти, особено при горенето на синтетични материали, така характерни за бита днес.

Съвременното разбиране на качеството на живот включва пожарообезопасеността на жизнената среда или привеждането и в съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност. Спазването на правилата и нормите за пожарна безопасност са отговорност на всеки гражданин, а нарушаването им може да застраши не само личната собственост и живота на близките.

   Противопожарната култура е съществена част от съвременната култура. Тя включва знания за пожароопасните свойства на веществата и материалите, поведението им при пожар, мерките за предотвратяване на пожар, създаването на предварителни условия за пожарогасене и ограничаване на неблагоприятните последици от възникнал пожар, умения за действие при пожар и др.

Формирането на противопожарна култура трябва да започне от ранна детска възраст, за което от голямо значение е личният пример на по-възрастните.

  1. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТОПЛИТЕЛНИ И НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ:

       Никога не оставяйте включени уреди без наблюдение!

При напускане на дома или офиса още веднъж се убедете, че сте изключили уредите.

Не използвайте нестандартни и саморъчно направени уреди!

Изучавайте и стриктно спазвайте инструкциите за експлоатация на производителя!

При необходимост от ремонт на електрически уреди и съоражения се доверявайте само на специалисти.

Включвайте електроуредите само към силови токови кръгове с подходящо за челта сечение на проводниците.

Контактите трябва да са тип „ШУКО“, по възможност директно от контакта, а не чрез разклонители.

Знайте, че няма електроуреди, които да могат да ви служат пожаробезопасно вечно. След изчерпване на лимита им годност те губят своята надеждност и безопасност.

Не ползвайте отоплителни уреди с открити реотани.

Върху или в близост до улектрическите уреди никога не оставяйте горими предмети. Не ги използвайте за сушене на дрехи.

Осигурете безопасността на децата, като поставите предпазители на контактите.

При включени улектроуреди никога не оставайте децата без наблюдение!

Укрепете добре всички отоплителни уреди поради опасността от обръщане.

Последното е особено важно и за безопасността на Вашите близки, ако те са трудноподвижни, възрастни или болни хора! Те са най-рисковата социална група при пожар!

    Специално внимание трябва да отделите на пожарната безопосност на топлоакумулиращите електроуреди. Монтажът им трябва да се извърши от специалист. Захранването им трябва да е на отделен токов крът с автоматичен предпазител при сечение на захранващия проводник не по-малко от 4 кв. мм.

Трябва да запомните: При пожар уреди под напрежение или включени към електрическата мрежа не могат да бъдат гасени или охлаждани с вода! Това може да стане само след изключване на електрическия ток от центалното електрическо табло или от етажното такова! Има опасност от токов удар с фатални последици!

II. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ТВЪРДО ГОРИВО (ДЪРВА ИЛИ ВЪГЛИЩА):

     Използването на отоплителни и нагревателни уреди е широко застъпено и днес, като често се подценява пожарната им опасност.

За тяхната безопасна експлоатация също е необходимо съобразяването с инструкциите на производителя. Горивните камери на такива уреди са изчислени на определен тип гориво и при позването на друг вид с по-висока калоричност стените на печките прогарят.

Недопустимо е ползването на самоделни отоплителни уреди за твърди горива!

Още при инсталирането на отоплителни уреди на твърдо гориви трябва да се спазят следните изисквания:

– отстояние от горими предмети не по-малко от 80 см. Стената зад печката не трябва да се облицова с горими материали;

– задължително поставяне на негорима положка с прагове от трите страни с размер 30 см отпред и по 20 см отстрани уреда;

– стабилно укрепване на димоотводните тръби (кюнците).

Отворите към комина трябва да се затравят със стандартно изработени ламаринени капаци.

В комините на сградата не трябва да имат фуги към помещенията и те периодично (в зависимост от интензивността на ползване, но не по-малко от един път годишно) трябва да бъдат почиствани от налепи и сажди.

Преминаването на комините през горими междуетажни конструкции, както и през таваните трябва да е специално защитено с негорими материали.

Комините трябва да са измазани отвън и отвътре. От по-старите сгради трябва да бъде отстранена допусканата в миналото строителна неизправност – вградена дървена греда в конструкцията. Пожарната опасност в този случай не е за подценяване- през комина преминават нагрети до висока температура продукти на горенето, които променят състава на дървесината и водят до запалване.

Печките никога не трябва да се запалват с леснозапалителни течности (бензин, нафта и др.), както и да се зареждат с гориво от вечерта за другия ден.

Винаги след ползване на печка на твърдо гориво тя трябва да се угасява докрай. Опасно е т. нар. непълно горене или тлеене на дървесината, при което се отделя силно токсичният продукт на горенето въглероден двуокис. Той не се усеща, но може да доведе до задушаване. Ако печката се самозагаси, трябва да почистите горивната и камера!

Никога не изхвърляйте неизстинала сгурия там, където има горими отпадъци!

Не оставяйте за сушене около отоплителните уреди друхи за сушене и др. леснозапалими материали.

Зиданите печки (камините) трябва да са монтирани на конзоли, вградени в носещи стени на плътна негорима основа с височина поне 25 см. от горимия под до огнището. Те трябва да са добре измазани или изолирани с негорими материали, като не се допускат никакви процепи и пукнатини, през които горенето може да се разпространи към съседни помещения.

Важно е спазването и на правилата за съхраняване на горивата. Това трябва да става в специално устроени места, като се избягва непосредствената близост с помещенията за живеене.

    Пристоените към къщите навеси трябва да са с негоримо покритие до плътни негорими стени. При наличие на влага въглищата могат да се самозапалят!

Въглищата да се складират най-много до 2 метра височина на отделни купчини.

    Средствата за запалване на отоплителните и нагревателните уреди – кибрити и запалки, трябва да се съхраняват на недостъпни за децата места!

Процесът на горене е особено интересен за малчуганите, а детската игра с огън е сред причините за пожар с най-тежки последици!

Упражнявайте постоянен надзор над децата. Никога не ги оставайте сами!!!